Natura 2000

Hitta på sidan

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och djurliv för framtida generationer. I ett Natura 2000-område ska naturtyper utvecklas på ett bra sätt och arter ska växa till livskraftiga bestånd.

Vik vid lågvatten.

Foto: Ola Jennersten/IBL

Hur kommer Natura 2000-områden till?

Det är regeringen som beslutar om Natura 2000-områden. I Natura 2000-områden prövas verksamheter om kan innebära en risk för betydande miljöpåverkan.

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden. Tillståndsplikten fångar upp såväl verksamheter och åtgärder som regleras i miljöbalken, liksom de som regleras i all annan lag.

Det som är avgör är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas, utan den påverkan som den kan få på Natura 2000-området. I en tillståndsansökan ska därför alltid en miljökonsekvensbeskrivning ingå.

Tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden inte skadar de förtecknade naturtyperna i Natura 2000-området, eller inte innebär en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av de arter som avses skyddas. Bedömningen skall avse om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra planerade verksamheter och åtgärder kan ge denna effekt.

Varje land har fått i uppdrag att välja ut områden med naturtyper och arter som anses vara särskilt värdefulla att bevara inom EU. Alla Natura 2000-områden har egna planer för bevarande. De ska i detalj beskriva vad som ska skyddas, samt hur och när det ska ske.

I Sverige finns cirka 4100 Natura 2000-områden. En del av dessa är sedan tidigare skyddade som naturreservat eller nationalparker. Här kan du läsa mer om Sveriges Natura 2000-områden.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion