Ramverk för marint områdesskydd

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har utvecklat ett ramverk med vägledande principer för marint områdesskydd. De vägledande principerna förutsätter att det finns ett svenskt nätverk för arbete med marina skyddade områden.

Nätverk över geografiska gränser

Varje länsstyrelse ansvarar för marina skyddade områden inom sitt geografiska område. Men för att få ett effektivt skydd av de marina områdena behövs samverkan över geografiska gränser. Ett nätverk av skyddade områden bidrar till ett starkare skydd än enskilda områden. 

Gynnar arter och stävjar klimatförändringen

Det finns en internationell samsyn om att effektivt förvaltade nätverk av skyddade områden är nödvändiga för att arter ska kunna spridas mellan områden, vilket gynnar fortlevnad och återhämtning.

Åtgärder för att skydda havet är också åtgärder för att motverka klimatförändringen, eftersom ett välmående hav kan buffra mot förändringen.

Grunda och djupa mjukbottnar. Grunda och djupa hårdbottnar. Områden särskilt viktiga för marina däggdjur och fåglar.Förstora bilden

Illustration över de övergripande livsmiljöerna, med exempel på preciserade bevarandevärden i respektive livsmiljö.

Marint skydd i helhetsperspektiv

Ramverket syftar till att stötta utvecklingen av ett mer ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av effektivt förvaltade marina skyddade områden i Sverige. Det möjliggör också en utvärdering av detta nätverk. Ramverket inbegriper principer för hur Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med berörda kustlänsstyrelser, kan arbeta strategiskt med marint skydd ur ett helhetsperspektiv. Med hjälp av ramverket kan tydliga målsättningar slås fast för att uppnå ett ekologiskt representativt, funktionellt och effektivt nätverk av marina skyddade områden.

Ramverket åtföljs av en stegvis metod för såväl utformning som förvaltning av marina skyddade områden, och lägger tydligt fram de antaganden som ligger bakom metoden. Ramverket kan även vara ett stort stöd i den framtida ambitionshöjning av målet för marint områdesskydd till 30% – varav 10% strikt skydd – som föreslås till år 2030.

Konkreta planer

Ramverket och metoden konkretiseras i regionala planer, utarbetade av berörda kustlänsstyrelser. De regionala planerna är uppbyggda parallellt med det nationella ramverk för marint områdesskydd som tagits fram gemensamt av Havs- och vattenmyndigheten och berörda länsstyrelser.

Implementeringen av de regionala planerna kommer att stötta Sverige uppfylla nationella och internationella åtaganden om ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av effektivt förvaltade marina skyddade områden.

Stegvisa riktlinjer. Illustration.Förstora bilden

Stegvisa riktlinjer för utformning och förvaltning av marina skyddade områden.

Stöd på flera nivåer

Ramverket fungerar som ett stöd för dem som arbetar med marint områdesskydd i Sverige på nationell och regional nivå, samt länsnivå. Det har i första hand utvecklats för att stötta arbetet vid länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, men även för Naturvårdsverket samt andra institutioner och universitet.

Det fungerar även som ett exempel på hur metodiken Conservation Standards, CS, kan tillämpas på nätverk av marina skyddade områden på både nationell, regional och lokal nivå. Ramverket kan fritt anpassas för andra sammanhang.

Inom utformning och förvaltning av marint områdesskydd kan ramverket samt dess begrepp, vägledande principer och metod tillämpas på olika nivåer: för ett enskilt skyddat område, i ett län, i ett havsområde, nationellt eller till och med i gränsöverskridande samarbete.

Fortsatt utveckling

Vissa delar av ramverket är fortfarande under arbete. Ramverket kommer att förbättras kontinuerligt under dess implementering. Ramverket bygger också på en adaptiv förvaltning och kommer fortsatt att utvecklas, allt eftersom tillämpning sker i länsstyrelsernas arbete med marint områdesskydd.

Det ska därför ses som en första ansats i ansträngningarna att tydliggöra vikten av att tillsammans arbeta målstyrt med nätverk av marina skyddade områden, hur ett sådant arbete kan bedrivas och hur länsstyrelserna kan tillämpa detta ramverk för att nå regionala, nationella och internationella mål om skydd av havsmiljön.

Tumlarens hjässa syns vid vattenytan.

Tumlare. Foto: Susanne Viker.

Översatt till engelska

Ramverket finns också översatt till engelska och kan således användas i internationella sammanhang, där Sverige vid tillfälle, skulle kunna presentera arbetet som en inspiration till andra processer inom bland annat EU, Helcom, Ospar och övriga samarbeten vad gäller skydd och förvaltning av havsmiljön.

Publicerad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion