Skydd av värdefulla kust- och havsområden

Hitta på sidan

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att skydda värdefulla kust- och havsmiljöer. För Nordostatlanten gäller Ospar och de skyddade områdena kallas Marine Protected Areas, MPA. I Östersjön finns Helcom och områdena heter i stället Helcom MPA.

Detta innebär att svenska havsområden ingår i gemensamma nätverk av skyddade områden och att de skyddas med stöd av svensk lagstiftning. Nätverken samordnas med EU:s habitat- och fågeldirektiv. Direktiven är vissa EU-lagar som skyddar naturtyper och arter.

Långsiktigt skydd av kust och havsområden

Tio svenska havsområden ingår nu i MPA. Där har Sverige åtagit sig att bevara områdenas naturvärden. Inom Helcom nätverket av skyddade områden har Sverige rapporterat 28 representativa områden som ska skyddas långsiktigt. Områden i Kattegatt ingår i båda nätverken.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Vi ansvarar för att ta fram förslag på lämpliga områden. Länsstyrelserna ansvarar för skydd och förvaltning av dem, med stöd av miljöbalkens regler.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion