Hitta på sidan

Nätverk av marina skyddade områden i Sverige - Ramverk och metod för utformning och förvaltning

Nätverk av marina skyddade områden i Sverige - Ramverk och metod för utformning och förvaltning.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Detta dokument innehåller ett ramverk och en stegvis me­tod för utformning och förvaltning av nätverk av marina skyddade områden.

Ramverket syftar till att stötta utvecklingen av ett mer eko­logiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av effektivt förvaltade marina skyddade områden i Sverige. Det möjliggör också en utvärdering av detta nätverk. Ramverket inbegriper principer för hur Havs- och vattenmyn­digheten, tillsammans med berörda kustlänsstyrelser, kan ar­beta strategiskt med marint skydd ur ett helhetsperspektiv. Med hjälp av ramverket kan tydliga målsättningar slås fast för att uppnå ett ekologiskt representativt, funktionellt och ef­fektivt nätverk av marina skyddade områden. Ramverket åt­följs av en stegvis metod för såväl utformning som förvaltning av marina skyddade områden, och lägger tydligt fram de an­taganden som ligger bakom metoden. Ramverket kan även vara ett stort stöd i den framtida ambitionshöjning av målet för marint områdesskydd till 30% – varav 10% strikt skydd – som föreslås till år 2030.

Ramverket och metoden konkretiseras i två regionala planer, utarbetade av berörda kustlänsstyrelser. Implementeringen av de regionala planerna kommer att stötta Sverige i arbetet med att uppfylla nationella och internationella åtaganden om ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av effektivt förvaltade marina skyddade områden.

Ramverket fungerar som ett stöd för dem som arbetar med marint områdesskydd i Sverige på nationell och regional nivå samt länsnivå. Det har i första hand utvecklats för att stötta ar­betet vid länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, men även för Naturvårdsverket samt andra institutioner och universitet. Det fungerar även som ett exempel på hur meto­diken Conservation Standards (CS) kan tillämpas på nätverk av marina skyddade områden på både nationell, regional och lo­kal nivå. Ramverket kan fritt anpassas för andra sammanhang.

Inom utformning och förvaltning av marint områdesskydd kan ramverket samt dess begrepp, vägledande principer och me­tod tillämpas på olika nivåer: för ett enskilt skyddat område, i ett län, i ett havsområde, nationellt eller till och med i gränsö­verskridande samarbete. I detta dokument beskrivs ramverket främst på regional nivå, i syfte att skapa separata regionala nät­verk av marina skyddade områden. Vissa komponenter är dock desamma för alla havsområden i Sverige.

Vissa delar av ramverket är fortfarande under arbete. Ramverket kommer att förbättras kontinuerligt under dess implementering.

Publicerad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion