Handlingsplan för marint områdesskydd

Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram den här handlingsplanen för att nå miljömålssystemets etappmål om minst tio procent marint områdesskydd till år 2020.

Vi ser stora möjligheter att nå etappmålet som rör arealen marint områdesskydd om länsstyrelsernas planerade arbete genomförs.

Vi ser dock att det återstår stora utmaningar för att åstadkomma ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. I handlingsplanen ges därför förslag på åtgärder i frågor kring arbetet med att stärka representativitet och funktionalitet.

Det är främst fem åtgärdsområden som identifierats som viktiga för att stärka det marina områdesskyddet:

  1. Inrättande av marina skyddade områden
  2. Utvidgat skydd
  3. Etablering av ett nationellt ramverk
  4. Kunskapsuppbyggnad
  5. Förbättrad uppföljning.
Publicerad: 2016-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion