Arbetet med fiskereglering i marina skyddade områden

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med stöd av vetenskapligt underlag, löpande med att införa fiskereglering i marina skyddade områden.

Under perioden 2019 till 2021 har myndigheten arbetat fokuserat med fiskeregleringar i marina skyddade områden havsområdesvis i:

  • Västerhavet
  • Egentliga Östersjön
  • Bottniska viken

Under denna period har förslag från Havs- och vattenmyndigheten varit ute på remiss för ett 30-tal områden av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden där olika typer av reglering ses som nödvändiga för att nå bevarandemålen. Förslagen har omfattatsärskilda fredningsområden, fredningstider, tillträdesbestämmelser och/eller olika former av redskapsbegränsningar.

Flera av förslagen har nu beslutats, vissa med justeringar kring regleringarna jämfört med förslaget, andra kvarstår enligt förslaget. Vissa av de regleringar som ingick i remissen har skjutits på framtiden. Det gäller de områden där fiske kan bedrivas även av andra länder. Exempel på det gäller områden i Öresund, där myndigheten efter remiss väljer att samordna regleringen med den EU-process som möjliggör att även andra länder omfattas av regleringen. Denna typ av process är redan påbörjad för ett antal områden, bland annat Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Sydvästskånes utsjövatten, Havet kring Ven och Nordvästra Skånes havsområde.

Regleringen är en del i myndighetens arbete med att genomföra Sveriges frivilliga åtagande vid FNs havskonferens i New York 2017 där man lyfte att fiskeregleringar i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden skulle införas till år 2020.

Införande av fiskeregleringar i marina skyddade områden bidrar också till att stärka det marina områdesskyddet genom att förbättra effektiviteten och funktionaliteten i skyddet. Detta är också en del av HaV:s arbete för att nå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Samråd och remiss

En remiss med förslag på fiskeregleringar i marina skyddade områden skickades ut den 8 januari 2021. Vi har inför remissen undersökt vilket fiske som bedrivs, prioriterat och samrått åtgärder tillsammans med länsstyrelserna, fiskets organisationer och miljöorganisationer med hjälp av vetenskapligt stöd.

Vi har sammanfattat remisserna, inkomna synpunkter och eventuella justeringar för respektive havsområden i länkar nedan. Där finns underlag i form av remisser, sammanställning av remissvar och eventuella justeringar.

Remisser

Förhandlingar inom EU kan krävas

I flera av de marina skyddade områden där fiske behöver regleras bedriver även andra medlemsstater fiske eller har fiskerättigheter. I de fall då även andra medlemsstater bedriver fiske krävs samråd inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik för att nå gemensamma överenskommelser.

Exempel på fiskereglering i marina skyddade områden

Fiskereglering finns redan i många marina skyddade områden. Det kan handla om fredningsområden som inrättats för att skydda fisk. Men i två marina skyddade områden har vi infört fiskereglering för att skydda inte bara fisk, utan även viktiga livsmiljöer och arter.

Kosterfjorden - Väderöfjorden

I Kosterfjorden där det sedan tidigare finns en reglering av räktrålning har vi nu stärkt skyddet genom att införa trålförbud i ytterligare ett antal känsliga områden. Vi har också infört särskilt tillstånd för att tråla räka i området och det finns ett utbildningskrav kopplat till tillståndet. Samtidigt har vi infört ett krav på AIS, det vill säga man kan följa fartygen i realtid, för att öka kontrollerbarheten av det stärkta skyddet.

Bratten

I Bratten har det inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik införts områden där inget yrkesfiske får bedrivas. Det har också införts ett AIS-krav i hela området. Även fritidsfisket har reglerats genom nationell fiskereglering i Bratten.

HaV har också tagit fram en gemensam rekommendation i samråd med Danmark och Tyskland om fiskereglering i utsjöbankarna i Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank). Den har överlämnats till regeringen för fortsatt beredning, innan förslaget kan skickas till EU-kommissionen som sedan kan anta berörda fiskereglerande åtgärder i en EU-förordning.

Effekter av fiskereglering i marina skyddade områden

För att undersöka om de marina skyddade områdena är effektiva med fokus på de åtgärder myndigheten infört för att reglera fiske pågår ett arbete med att följa upp effekter av fiskereglering. Arbetet utförs av SLU Aqua och många av undersökningarna görs med hjälp av forskningsfartyget Svea.

Publicerad: 2022-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion