Miljöbalken och vår roll

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Hitta på sidan

Syftet med Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling för både nuvarande och kommande generationer. Miljöbalken ersatte 16 andra lagar på miljöområdet när den trädde i kraft den 1 januari 1999 och den fastställer förutsättningarna för en stor mängd olika verksamheter som kan ha miljöpåverkan. Den utgör även skydd för arter och miljöer.

EU-direktiv samt internationella konventioner och överenskommelser på miljöområdet genomförs i svensk rätt huvudsakligen genom miljöbalken. Lagen kompletteras av en mängd förordningar och föreskrifter.

Havs- och vattenmyndighetens instruktion

Av vår instruktion framgår att vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Vi ska inom vårt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Vi hanterar därför främst de specialbestämmelser i miljöbalken som reglerar påverkan på vatten, till exempel

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler är också viktiga utgångspunkter för vårt arbete.

Havs- och vattenmyndighetens roll

Vi meddelar föreskrifter med stöd av bemyndiganden i miljöbalken och tillhörande förordningar, bland annat inom områdena

Inom vattenförvaltningen har vi en samordnande roll gentemot de regionala vattenmyndigheterna. Vi ger även stöd till regeringen genom att ta fram underlag i olika frågor inom vårt ansvarsområde.

Vi deltar även som part eller expert för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i mål och ärenden som avgörs av domstol eller andra myndigheter.

Vi prioriterar principiellt viktiga mål inom vårt ansvarsområde, exempelvis havsbaserad vindkraft, gruvor och annan miljöfarlig verksamhet med stor påverkan på vattenmiljön, vattenkraft samt annan vattenverksamhet.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion