Projekt - kameror och sensorer på fiskefartyg

Hitta på sidan

HaV genomför ett projekt med att utrusta fiskefartyg med kameror och sensorer, så kallade REM-system (Remote Electronic Monitoring). Detta är en del i vårt arbete för ett långsiktigt hållbart fiske.

Att utrusta fiskefartyg med kameror och sensorer är ingen lättvindig åtgärd, frågor om integritet hamnar naturligt i fokus. Därför vill HaV genomföra detta projekt i nära dialog med fiskenäringen - vi är övertygade om att vi då når bäst resultat. Utifrån internationella erfarenheter tror vi att REM-system, rätt använt, kan vara en del av en framgångsrik, effektiv och transparent fiskeriförvaltning som bidrar till ett långsiktigt hållbart fiske. Vi behöver samarbeta för att tillsammans utveckla metoder och kunskap om verktyget.

EU-flagga och texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Långsiktigt hållbart fiske

HaV och det svenska yrkesfisket delar samma mål: ett långsiktigt hållbart fiske. Det finns idag inga krav på att fartyg ska vara utrustade med kameror eller sensorer, men sådana regler är på gång på inom EU. HaV måste vara aktiva i den utvecklingen. Tillsammans med fiskenäringen behöver vi samla kunskap och erfarenheter för att utveckla metoder för hur utrustningen kan och bör användas för att nå målet. Vi tror också att REM kommer kunna vara ett sätt för fisket att visa att man bedriver ett långsiktigt hållbart fiske.

Samla kunskap tillsammans för att påverka

REM-projektet på HaV är ett uppdrag från regeringen och pågår från 2021 till mars 2024. Målet är att öka vår gemensamma, myndighetens och yrkesfiskets, kunskap inför kommande regelförändringar gällande REM. Med ökad kunskap kan vi påverka framtiden. Vi tror att ett framtida REM-system kan bidra till effektivisering och transparens samtidigt som det utgör en naturlig del i den kontinuerliga uppföljningen inom fiskerikontrollen. Men utan den erfarenhet och kunskap som projektet kan bidra med är våra möjligheter att påverka framtidens utformning av krav på REM ytterst begränsade.

Tydlighet, transparens och trygghet

Att utrusta sitt fartyg med kameror eller sensorer kan kännas olustigt. HaV vill därför betona att tydlighet, transparens och trygghet är ledord för projektet. Varje berörd besättningsman och aktör på deltagande fartyg ska känna sig trygg i hur vi hanterar insamlad data inklusive eventuella personuppgifter. Besättningen får utbildning i den tekniska utrustningen och alla ombord kommer också att veta var kamerorna sitter samt vad och när de filmar. Det inte ska kännas olustigt att vistas på fartyget. Det är fisken som har huvudrollen i filmen! Vi arbetar med olika tekniker för att det inte ska gå att identifiera personer i besättningen på den inspelade filmen. Besättningens personliga trygghet och integritet är viktig för HaV.

Utrustning och installation

Du som deltar i försöket behöver inte finansiera utrustningen - HaV kommer att äga utrustningen och även stå för kostnader för installation, avinstallation och eventuell service.

Tidsplan

Tidsplan över REM-projektet.Förstora bilden

Klicka för större bild.

Frågor och svar om REM-projektet

REM-system

REM står för Remote Electronic Monitoring och är en teknik som med kameror och sensorer ombord på fiskefartyg samlar information om fisket.

 

Ett REM-system består av flera olika delar som kameror och sensorer. Kamerorna samlar information om hantering av fångsten och sensorerna samlar in information om händelser och positioner. Efter avslutad fiskeresa väljer HaV vilka delar av resan vi analyserar. Med REM-tekniken kan vi få fartygs exakta positioner, information om fiskemetoder, specifik information om fångster, bifångster och utkast. REM är kostnadseffektivt jämfört med andra kontrollmetoder och vi tror att systemet bidrar till effektivare och mer transparent rapportering på sikt.

REM är ett effektivt verktyg, men det finns saker REM ännu inte kan göra, till exempel automatiskt artbestämma och väga fångsten. REM kan ännu inte heller kopplas ihop med den elektroniska loggboken för att överföra data om tråldrag.

Målet är att HaV under försöket kommer prova olika metoder för att artbestämma fångsten och se hur REM kan underlätta för fisket.

REM är ett kostnadseffektivt verktyg som redan används i flera länder, till exempel Danmark, Kanada och USA. Försök liknande det svenska, som beskrivs ovan, har genomförts i många länder, till exempel Skottland och Nederländerna.

HaV har fått i uppdrag av regeringen att genomföra försök med att utrusta fiskefartyg med kameror och sensorer. Vi behöver lära oss mer om vilka möjligheter som REM kan ge. Genom försöket kan vi bland annat förstå hur tekniken fungerar, hur vi ska arbeta med informationen och skapa riktlinjer för var, hur och hur länge vi sparar data och mycket mer. Det finns idag inget regelverk som kräver REM-system på fiskefartyg. Vissa EU-länder har infört krav på REM-system, bland annat Danmark där REM är krav för visst fiske.

Att kameror och sensorer fungerar bra för att fånga data och bidra till effektivare och mer transparent rapportering vet vi redan genom vår omvärldsbevakning. Men hur systemen kan fungera i de svenska fiskerierna vet vi inte så mycket om. Vi behöver öka vår kunskap om det för att kunna påverka den framtida utvecklingen så att framtidens system fungerar utifrån hur det svenska fisket bedrivs.

Nyttan med REM

Vår bedömning är att REM-system är ett kostnadseffektivt verktyg. Användning av olika REM-system kan bidra till ett långsiktigt hållbart fiske genom effektivare uppföljning och kontroll. På sikt skulle systemet kunna underlätta fångst- och positionsrapportering. Det kan på sikt leda till ökad frihet för den enskilde fiskaren. En del i vårt försök är att lära oss mer och utvärdera den här typen av effekter.

Vi tror att användning av ett fullt utbyggt REM-system leder till ökad transparens på många olika sätt. Fiskenäringen kan få hjälp att visa att de bedriver ett hållbart fiske. Vi som myndighet kommer ha en högre tillförlitlighet i vår rapportering om fiskets aktiviteter till sjöss.

Försöket

Vi har en nära dialog om det praktiska genomförandet med de fartyg som tillsammans med oss är med och ökar kunskapen om REM-tekniken. Tillsammans med respektive deltagande fartyg planerar vi exempelvis för när installation av utrustning sker och hur vi hanterar den information som uppstår på varje fartyg. Varje deltagande fartyg har ett avtal med oss där förutsättningarna för försöket tydligt framgår. Vi dokumenterar både fiskets och våra erfarenheter som vi gör under försöket.

Två fartyg deltar i försöket, ett på Västkusten och ett i Östersjön. Båda är aktiva inom det pelagiska fisket – alltså fiske efter arter som sill och makrill i öppna havet.

Försöket pågår i drygt ett år med start hösten/vintern 2022/23.

Att vara med i försöket innebär att:

 • Du låter HaV med hjälp av leverantörer montera teknik (kameror och sensorer) på din båt. Tekniken sitter på och används under 12 månader.
 • Du och eventuell besättningspersonal deltar i utbildning om landningsskyldigheten.
 • Du fiskar som vanligt.
 • HaV granskar delar av informationen från kameror och sensorerna i syfte att utarbeta handläggarrutiner och för att utvärdera i vilken utsträckning REM-tekniken kan bidra till ökad kunskap och effektivitet inom olika områden (till exempel fiskerikontroll, rapportering och minskad administration).
 • Du vid behov har avstämningar med HaV under försökets gång, samt får regelbunden återkoppling.
 • Du svarar på de enkäter och motsvarande undersökningar som HaV behöver för utvärdering av systemet.
 • Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Vi vill öka både myndighetens och det svenska fiskets kunskap om användning av REM. Vi vill att fisket tillsammans med oss ska vara med och påverka framtida utveckling. Genom att enbart utrusta forskningsfartyg med kameror kommer inte yrkesfisket att kunna vara aktiva och delaktiga i utvecklingen. Fiskefartyg kan vara av olika storlek och typ och REM-systemen behöver anpassas till olika typer av fiskerier. Därför är det också önskvärt med deltagande fartyg som bedriver olika typer av fiske.

Ersättning

Ja, alla fartyg som deltar i försöket får ekonomisk ersättning för att deltagare i projektet inte ska uppleva negativa ekonomiska konsekvenser. HaV tagit fram en ersättningsmodell som tar hänsyn till bland annat uppskattad arbetsinsats i projektet i förhållande till typ av fiske, fartygets storlek och historiskt infiskat värde.

Ersättning för deltagande i försöket är uppdelat i en fast och en rörlig del.

Fast del

Tidigare genomsnittliga infiskade värde x andel (se nedan) + påslag för fiske inom både det demersala segmentet (fisk och kräfta) och det pelagiska segmentet.

Andelar

 • 10 % för fiske efter demersala arter (fisk och kräfta)
 • 10 % för fiske efter nordhavsräka
 • 6 % för fiske efter pelagiska arter för direkt användning som livsmedel
 • 1 % för fiske efter pelagiska arter för industri- och/eller livsmedelsändamål.

Den fasta ersättningen har en maximal ersättningsnivå på 1 000 000 SEK per deltagande fartyg.

Rörlig del

Den rörliga delen är ersättning för de merkostnader som fartyget får:

 • vid längre stillastående än beräknat (mer än fem dagar) för montering av teknisk utrustning
 • vid behov av service eller teknisk support under försökets genomförande.

Storleken på den rörliga ersättningen beror av vilket segment man huvudsakligen fiskar inom. HaVersätter ett deltagande fartyg som fiskar i det demersala segmentet och/eller räksegmentet med ett belopp om 2 500 sek per dag. Deltagande fartyg som fiskar i det pelagiska segmentet ersätts med ett belopp om 3 900 sek per dag.

Vi kommer att genomföra försöket med de två pelagiska fartyg som inkommit i anbudsförfarandet. Vi kommer att lära oss mycket även om inte alla fiskerier är representerade.

Regler

Vi arbetar dialogbaserat när det gäller eventuella överträdelser under försöksprojektet. Fokus är att utveckla metoden, inte på överträdelsehantering. Vid oklarheter om till exempel vad filmer visar, för vi en dialog med befälhavaren. Tillsammans ökar vi på så sätt kunskapen om vad filmen visar.

I det fall filmmaterial skulle visa upprepade och/eller allvarliga överträdelser så behöver både befälhavaren och myndigheten agera utifrån detta. Exempel på allvarliga överträdelser är tydligt avsiktligt fiske efter en fredad art, som blåfenad tonfisk, eller kraftig manipulering av redskap som att avlägsna en rist som ska finnas i det aktuella redskapet.

Alla regler gäller som vanligt, men det finns möjlighet att ansöka om dispens för vissa delar av regelverket under försökstiden. Vi har dialog med deltagande fartyg om detta.

Utrustning

De fiskefartyg som deltar i försöket behöver inte finansiera utrustningen - HaV äger utrustningen och står även för kostnader för installation, avinstallation och eventuell service.

De fartyg som deltar i försöket och som bedriver fiske året runt önskar vi ska vara med under ett års tid, eftersom vi behöver lära oss hur tekniken fungerar under olika väder- och årstidsförhållanden. Fartyg som inte fiskar hela året behöver ha utrustning ombord under den period de är aktiva.

Integritet

HaV behandlar personuppgifter för deltagande fartyg på ett sätt som är nödvändigt för försökets genomförande och i enlighet med dataskyddsförordningen (DSF). Personuppgifter är uppgifter som antingen direkt eller med hjälp av annan information kan identifiera en levande fysisk person. De personuppgifter som behandlas om fiskelicensinnehavare är namn, kontaktuppgifter och fartygets distriktsbeteckning och anropssignal. Deltagande fartyg har lämmnat dessa personuppgifter i anbudet eftersom det de är nödvändiga för att kunna slutföra upphandlingen och ingå och fullgöra ett avtal.

Den information HaV vill ha och filma är hur och var fartyget fiskar, vad fartyget fångar och hur fisken hanteras. Det är helt oviktigt med personer och aktivitet som inte är kopplat till fisket. Vi använder oss av tillgänglig teknik för att bara få med den information som vi vill fånga på filmerna. Exempelvis finns det teknik som känner igen människor och omedelbart avidentifierar ansikten och personer, exempelvis genom att göra dem "pixlade" eller helt skuggade.

Vi upprättar ett dokument för varje deltagande fartyg där det tydligt framgår var på fartyget utrustningen sitter och vilka områden som filmas. Befälhavaren har själv också tillgång till filmerna via en egen dator i styrhytten.

De videofilmer som försöket genererar sparar HaV:s som längst till 31 maj 2024. Därefter gallras uppgifterna, det vill säga raderas filmerna.

Informationen som samlas in via kameror och sensorer ombord på fiskefartyg överförs till HaV:s servrar och där analyseras av behörig personal. Insamlade data från REM-utrustningen är upprättade av HaV och är därmed allmänna handlingar. Handlingar som är allmänna ska som huvudregel lämnas ut till den som efterfrågar handlingen om inte uppgifter i handlingen omfattas av sekretess (offentlighetsprincipen).

Publicerad: 2022-02-11
Uppdaterad: 2022-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion