Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Hitta på sidan

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet som slutits mellan parterna har en övergångsperiod gällt fram till och med den 31 december 2020. Under den perioden har det mesta i praktisk mening fortsatt som tidigare.

Den 24 december kom EU:s och Storbritanniens förhandlare fram till ett förslag till avtal om den framtida relationen mellan parterna. Process för godkännande av avtalet pågår inom EU och Storbritannien. Om avtalet godkänns är avsikten är att avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2021.

Handels- och samarbetsavtalet som framförhandlats mellan EU och Storbritannien är brett och spänner över många områden. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö.

Förvaltas långsiktigt hållbart

När det gäller fiske innehåller avtalet bland annat gemensamma mål för hållbar förvaltning av bestånden som i huvudsak motsvarar de mål och principer som finns i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Bland annat ska fiskbestånden förvaltas långsiktigt hållbart, vara grundade på vetenskaplig rådgivning och försiktighetsansatsen, parterna ska sträva efter att minimera fiskets påverkan på de marina ekosystemen samt motverka illegalt och oreglerat fiske.

Tull- och kvotfrihet i handeln

För fiskets bedrivande innebär avtalet bland annat att fiskefartyg från EU även fortsättningsvis har tillträde till fiske på brittiska vatten. För fiske på brittiska vatten krävs tillstånd, vilket administreras av Havs- och vattenmyndigheten via EU-kommissionen.

Det avtal som har överenskommits mellan EU och Storbritannien innebär att det kommer att råda tull- och kvotfrihet i handeln mellan EU och Storbritannien. Handeln underlättas väsentligt i och med avtalet, men det innebär inte att handeln kommer att kunna flyta lika smidigt som tidigare. Se mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

När det gäller import och export av fiskeriprodukter finns mer information här.

Mer information

Publicerad: 2020-02-03
Uppdaterad: 2020-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion