Remisser 11 mars 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande förutsättningar för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller förutsättningarna för att bedriva viss fiskeverksamhet i
delar av Östersjön under tid då det råder visst fiskeförbud där.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Kontrollåtgärderna som föreslås i remissen är sammanfattningsvis:

  • Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan transport,
  • Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom områden som saknar undantag för fiske),
  • Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett Ices-delområde per fiskeresa vid fiske i område 24 eller 25,
  • Anmälningskrav i anslutning till att fiskeresan påbörjas, vid fiske under förbudsperioden för samtliga fartyg som inte har en VMS- eller AIS-utrustning ombord i drift och sändande. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor som bedrivs av de med ålfisketillstånd som på fiskeresan endast bedriver riktat fiske efter ål.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 5 april 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 539-2021 i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion