Organisation och ansvarsområden för havsmiljödirektivet

Hitta på sidan

Arbetet med att införa havsmiljödirektivet kräver samarbete över nationsgränserna för att nå bra resultat. Inom EU har man bildat särskilda arbetsgrupper för att ta fram gemensamma arbetssätt. Sverige deltar i arbetet, representerat av medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

Det nationella ansvaret ligger på oss

Ansvaret för arbetet med havsmiljödirektivet ligger på Havs- och vattenmyndigheten. Inom vår organisation är det Havs- och vattenmiljöenheten som har samordningsansvaret för arbetet, även om omfattningen och kraven på bred kompetens innebär att det krävs deltagande från alla avdelningar.

EU organiserar ländernas samarbete i olika grupper

Inom EU sker ett samordnat arbete med införandet av havsmiljödirektivet inom tre arbetsgrupper (WG GES, WG DIKE, WG ESA) med deltagare från alla EU-länder med havsområden. Arbetet koordineras av gruppen MSCG som också förbereder mötena mellan de marina direktörerna. Arbetsgrupperna och MSCG leds av EU-kommissionen och direktörsmötena leds av det aktuella ordförandelandet inom EU. Läs här om vårt deltagande i olika arbetsgrupper Pdf, 179 kB..

Marina direktörer

De marina direktörerna utgör den politiska delen av organisationen och ska ta upp övergripande strategiska frågor. De godkänner också de rapporteringar från Marina Strategiska Samordningsgruppen (MSCG) som inte kräver ändringar av direktivet.

Sveriges marina direktör är Jan Terstad respektive Klimat- och näringslivsdepartementet.

Föreskrivandekommittén (Artikel 25-gruppen)

Gruppen beslutar om förändringar i direktivet och består av representanter för medlemsländerna och kommissionen.

Karin Pettersson från Havs- och vattenmyndigheten deltar i denna grupp.

Marina strategiska samordningsgruppen (MSCG)

I gruppen ingår EU:s medlemsstater, men även representanter för olika direktorat inom EU, havskonventionerna som Helcom och Ospar och intresseorganisationer. Gruppens uppgift är att samordna och utvärdera arbetet i de arbetsgrupper som ligger under denna grupp. Man ska också säkerställa att alla förslag är brett förankrade i de andra processerna som pågår inom EU:s Maritima Strategi.

Gruppen bereder förslag till förskrivandekommittén och de marina direktörerna. Man bearbetar också resultat från möten mellan de marina direktörerna.

Karin Pettersson från Havs- och vattenmyndigheten deltar i denna grupp.

Arbetsgruppen för God miljöstatus (WG GES)

Gruppen hanterar alla de tre inledande stegen i havsmiljödirektivet:

Arbetsgruppen för ekonomisk och social analys (WG ESA)

Gruppens uppdrag är att utarbeta en gemensam syn bland medlemsländerna på den ekonomiska analysen som ska ingå i arbetet med direktivet. Man ska bland annat ta fram rekommendationer för hur detaljerad analysen ska vara och vilka metoder som är lämpliga att använda. Man ska också stödja kommunikation, samarbete och koordinering mellan länder med angränsande havsområden.

Arbetsgruppen för data, information och kunskapsutbyte (WG DIKE)

Gruppens arbete omfattar informations- och kunskapsutbyte, bland annat ska man ta fram former för medlemsländernas rapportering av marina strategins delar. Visionen är att man i framtiden ska kunna bygga ihop alla olika europeiska system och samla kunskap om marin miljö.

Samordning med andra direktiv

Flera olika områden inom EU-lagstiftningen är relevanta för havsmiljöförvaltningen. Arbetet med havsmiljödirektivet behöver förhålla sig till bland annat följande regelverk: ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) med relaterade direktiv, ramdirektivet för havsplanering (2014/89/EU), det så kallade art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och relaterade direktiv samt den gemensamma fiskeripolitiken.

Samarbete inom havsmiljökonventionerna

Havsmiljödirektivet ska genomföras genom samverkan och genom redan existerande samarbetsformer. Havskonventionerna Helcom och Ospar är plattformar för regional koordinering i de respektive områden som täcks.

Svenska experter har genom de regionala konventionerna varit med i internationella projekt och arbetsgrupper.

Publicerad: 2014-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion