Havsförsurningens effekter på marina ekosystem

Hitta på sidan

Det finns överväldigande bevis på att försurning av havet kommer att ha betydande effekter på marina arter från bakterier till fisk, ekosystem och tillhörande tjänster. Dessa inkluderar utrotning av vissa arter och förskjutningar i ekosystem.

Ormstjärna (Ophiothrix fragilis).

Ormstjärna. Foto: Pia Ahnlund/Havs- och vattenmyndigheten

Effekter av havsförsurning

Studier utförda i Gullmarsfjorden visade att svenska arter kan vara mycket känsliga för försurning av havet. När de utsattes för försurningsförhållanden som motsvarar de som förväntas inom några decennier kunde ormstjärnor inte överleva. Eftersom de spelar en nyckelroll i sin livsmiljö, kommer det att få konsekvenser för många andra arter beroende av dem, om de försvinner. Ännu värre är vissa effekter av försurning av havet som redan är synliga idag. Till exempel har en kollaps i ostronindustrin på USA: s västkust tillskrivits havsförsurning.

Den vetenskapliga förståelsen för den biologiska responsen på försurning av havet växer snabbt. Ökningen av koldioxid och surhetsgrad påverkar flera biologiska processer, bland annatfotosyntes, respiration, syra-bas reglering och förkalkning. Ny forskning visar att de förhållanden som för närvarande upplevs av en organism avgör dess känslighet för havsförsurning; organismer som lever i stabila miljöer är mer känsliga än de som lever i mer varierande livsmiljöer. Detta är särskilt viktigt i kustzonerna där stora skillnader observeras mellan regionerna. Att förstå miljön där viktiga arter lever är av avgörande betydelse för att kunna förutsäga och vara beredda på effekterna av försurning av havet.

Fler utmaningar och frågor kvarstår

Många utmaningar kvarstår dock om vi fullt ut vill förstå och förutse omfattningen av de biologiska effekterna av havsförsurning. Störst delen av den tillgängliga kunskapen hittills kommer från experiment utförda på en organism åt gången, under relativt korta tidsperioder och endast fokuserade på havsförsurning. Dessa experimentkan inte fånga problemets hela komplexitetoch många frågor kvarstår:

  • Vilka blir de långsiktiga effekterna av flera generationer av havsförsurning? Kan evolution delvis mildra de negativa effekterna?
  • Vilka blir konsekvenserna av havsförsurning på hela ekosystemet? Hur kommer försurning av havet att förändra ekologiska interaktioner?
  • Hur interagerar havsförsurning med andra miljöparametrar som temperatur, syrenivåer eller föroreningar?

Att besvara dessa frågor kräver en kombination av vetenskapliga strategier, inklusive laboratorie- och fältbaserade experiment, övervakning, paleontologi och modellering.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion