Styrning för hållbar vattenmiljö

Sveriges riksdag har beslutat om miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen ger en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom miljöområdet och inkluderar de miljökrav Sverige har att följa i form av EU-lagstiftning och internationella överenskommelser.

I sitt kretslopp rör sig vatten mellan atmosfären, grundvatten, vattendrag, sjöar och hav, och ofta över stora geografiska områden. I kretsloppet används och påverkas vattnet på olika sätt. 

En god vattenkvalitet är en förutsättning för dricksvattenförsörjning, fiske, vattenbruk, jordbruk, skogsbruk, turism, industri, infrastruktur, friluftsliv, rekreation och regional utveckling. Samtidigt påverkar dessa verksamheter vattenmiljön. Därför är det angeläget att skapa ett hållbart nyttjande av vattenresurserna och uppfylla de vattenrelaterade miljömålen. För att nå framgång i arbetet behövs en helhetssyn och ett väl fungerande samarbete. 

Vi ska som nationellt ansvarig för svensk havs-, vatten- och fiskeriförvaltning arbeta för att miljömålen uppnås och samverka med andra parter. Arbetet utför vi i enlighet med de målsättningar för miljön och de krav på förvaltningen som anges i eller följer av lagar och förordningar, internationella konventioner och EU-direktiv.

Det svenska miljömålssystemet

De samlade svenska målsättningarna inom miljöområdet har sammanfattats av riksdagen i ett miljömålssystem. Dessa målsättningar inkluderar många av de miljökrav Sverige har att följa i enlighet med de internationella konventionerna och EU-direktiven för miljön.

I det svenska systemet inkluderas även friluftsliv, kulturmiljö och hälsoaspekter. De övergripande målsättningarna i det svenska systemet återges i form av ett generationsmål som innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Riksdagen har fastställt generationsmålet och 16 andra mål för kvaliteten i miljön, och regeringen har beslutat om etapper på vägen mot målen. En uppfyllelse av de samlade målsättningarna medför att vi skapar en god miljö i sjöar, vattendrag, kustvatten och hav.

EU-direktiven för miljön

EU beslutar om förordningar och direktiv som fastställer gemensamma regler för medlemsstaterna. Genom framförallt ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, havsplaneringsdirektivet, badvattendirektivet, nitratdirektivet, avloppsvattendirektivet och art- och habitatdirektivet har man fastställt kvalitetskrav som ska uppnås i EU, eller begränsningar och skyddsåtgärder.

EU-direktiven har införts i svensk lag och de kvalitetskrav och skyddsåtgärder som behövs ska i huvudsak genomföras med stöd av miljöbalken.