Forskning

Hitta på sidan

Forskning bidrar till ny kunskap om våra miljöproblem och ger oss kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men vi har behov av tillämpad forskning och initierar därför forskning i samarbete med andra aktörer.

Samordning av forskningsbehov

I vårt uppdrag ingår att identifiera och samordna forskningsbehov, både inom och utanför myndigheten. Vi samverkar med andra forsknings- och utvecklingsfinansiärer nationellt och internationellt genom att medverka i styrgrupper, referensgrupper och arbetsgrupper, samt följa med pågående forskningsprojekt.

Målet är både att påverka inriktningen på forskningen till nytta för HaV:s verksamhetsområde och att föra ny kunskap tillbaka till myndigheten.

Att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov

Vi sammanställer en forsknings- och utvecklingsbehovslista (FoU-behovslistan) som utgår från HaV:s verksamheter. Listan revideras regelbundet. Vid den senaste uppdateringen identifierades cirka 30 nya behov och inaktuella sorterades bort. Totalt finns i dagsläget drygt 100 FoU-behov på listan. Listan har stämts av internt och därefter beslutats av generaldirektören.

HaV stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt

Tillsammans med Naturvårdsverket förbereder vi utlysningen av Miljöforskningsanslaget, som årligen finansierar forskning. Syftet med anslaget är att stödja myndigheternas kunskapsbehov för att nå våra svenska miljökvalitetsmål. Inom områden som är relevanta för vårt uppdrag bidrar vi till forskningsagendor och utlysningar hos andra nationella finansiärer.

Vi deltar också i arbetet av EU:s partnerskapsprogram och långsiktiga uppdrag. Dessutom stödjer vi forskning och utveckling inom fiskförvaltningen genom vatten- och fiskeavgiftsmedel.

Sök forskningsbidrag

Läs vidare om aktuella forskningsutlysningar som HaV medverkar i.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion