Forskning

Hitta på sidan

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Sök forskningsbidrag

Läs vidare om aktuella forskningsutlysningar som HaV är med och finansiera eller sambereder.

Gemensam beredning

Tillsammans med Naturvårdsverket bereder vi utlysningen av Miljöforskningsanslaget, som delas ut årligen till nationella forskningsprojekt. Syftet med anslaget är att stödja myndigheternas samlade kunskapsbehov för att nå våra svenska miljökvalitetsmål.

HaV stödjer forskning- och utvecklingsprojekt

HaV är också med och stödjer forskningsprojekt inom Östersjöprogrammet BONUS och Joint Program Initiatives Oceans (JPI Oceans). HaV finansierar även forskning om avancerad reningsteknik.

Havs- och vattenmyndigheten fördelar också så kallade villkorsmedel (vatten- och fiskeavgiftsmedel) som stödjer forskning och utveckling inom fiskförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten använder även medel från sina anslag för att finansiera projekt som ger ny kunskap inom myndighetens verksamhetsområden.

Samordning av forskningsbehov

I vårt uppdrag ingår att identifiera och samordna forskningsbehov, både inom och utanför myndigheten. Vi samverkar med andra forsknings- och utvecklingsfinansiärer nationellt och internationellt genom att medverka i styrgrupper, referensgrupper och arbetsgrupper, samt  följer pågående forskningsprojekt.

Målet är att påverka inriktningen på forskningen till nytta för HaV:s verksamhetsområden, samt att föra ny kunskap tillbaka till myndigheten.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion