Forskning

Hitta på sidan

Forskning bidrar till ny kunskap om våra miljöproblem och ger oss kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men vi har behov av forskning och utveckling som kan tillämpas i förvaltningen och initierar därför forskning i samarbete med andra aktörer.

Samordning av forskningsbehov

I vårt uppdrag ingår att identifiera och samordna forskningsbehov, både inom och utanför myndigheten. HaV samverkar med forsknings- och utvecklingsfinansiärer nationellt och internationellt genom att medverka i styrgrupper, referensgrupper och arbetsgrupper.

Det förekommer ofta att utredare från HaV är ”följare” till pågående forskningsprojekt, vilket ger en nära insyn i forskningen och möjlighet att snabbt kunna tillämpa nya resultat. Målet är både att påverka inriktningen på forskningen eller forskningskommunikationen till nytta för HaV:s verksamhetsområden och att föra ny kunskap tillbaka till myndigheten.

Att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov

Vi sammanställer en forsknings- och utvecklingsbehovslista (FoU-behovslistan) som utgår från HaV:s verksamheter. Listan revideras regelbundet. Listan och den kompletterande rapporten har stämts av internt och därefter beslutats av generaldirektören.

Ett syfte med FoU-behovslistan är att vara i stället för stödbrev till enskilda forskare. De stora forskningsfinansiärerna accepterar en hänvisning till HaV:s FoU-behovslista då en forskare söker forskningsmedel, eftersom listan visar att HaV har intresse av att frågan beforskas och har behov av resultaten.

HaV stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt

Tillsammans med Naturvårdsverket bereder vi utlysningen av Miljöforskningsanslaget, som årligen finansierar forskning. Syftet med anslaget är att stödja myndigheternas kunskapsbehov för att nå våra svenska miljökvalitetsmål. Inom områden som är relevanta för vårt uppdrag bidrar vi till forskningsagendor och utlysningar hos andra nationella finansiärer.

Vi deltar också i arbetet med EU:s partnerskapsprogram för forskning och andra långsiktiga uppdrag. Dessutom stödjer vi forskning och utveckling inom fiskförvaltningen genom vatten- och fiskeavgiftsmedel.

Sök forskningsbidrag

Läs vidare om aktuella forskningsutlysningar som HaV medverkar i.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion