Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Hitta på sidan

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Forsknings- och kunskapsorganisationen Energiforsk har under de senaste åren bedrivit flera forskningsprogram för att utveckla miljöanpassningsåtgärder inom vattenkraften.

Programmen har stark koppling till vårt ansvar för miljömålen, nämligen programmet Krafttag ål, programmet Kraft och liv i vatten och Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

I båda programmen är målet att på ett bättre sätt anpassa vattenkraften till ekosystemens behov. Medverkande i forskningsprogrammen är flera av de större vattenkraftbolagen samt Energimyndigheten och vattenmyndigheterna.

Krafttag ål

Det europeiska ålbeståndet befinner sig i allvarlig kris eftersom invandringen av ålyngel till de svenska vattendragen och sjöarna har minskat kraftigt. Detta orsakas av flera faktorer som fiske, vandringshinder (dammar och vattenkraftverk), utdikningar och utfyllnader av uppväxtområden, storskaliga förändringar i havsströmmar och miljögifter.

I mars 2010 tecknades en frivillig avsiktsförklaring Pdf, 1.2 MB. mellan sex vattenkraftföretag och Fiskeriverket. Avsikten är att på fem års sikt nå målet 40 procent överlevnad för ålar som vandrar ut från vattendrag och sjöar till havet, i enlighet med den nationella ålförvaltningsplanens ikraftträdande år 2009.

För att gå från ord till handling initierades programmet Krafttag ål. Havs- och vattenmyndigheten och vattenkraftföretagen finansierar forskningsprogrammet och nuvarande programperiod sträcker sig mellan 2015-2017. Sammanlagt 10 miljoner kronor är avsatta för forsknings- och utvecklingsprojekt i programmet.

Kraft och liv i vatten – KLIV

Mer kraft och liv i våra vatten har varit visionen för det här forskningsprogrammet. Syftet med programmet har varit att vattenkraftföretag och myndigheter ska samverka för att ta fram kunskap och metoder som krävs för att komma ett steg närmare visionen.

Programmet har innehållit tre utvecklingsprojekt och ett antal rapporter samt en syntesrapport:

FRAM-KLIV

PRIO-KLIV

EKOLIV

Vattenkraftens miljöforskningsprogram

Inför den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften behövdes kunskapsunderlag som fångar komplexiteten inför beslut som tar dimensionerna biologisk mångfald och förnybar elproduktion med i beräkningen. Målet med den här forskningssatsningen är att stärka kunskapsläget genom solida modeller och metoder som vilar på vetenskaplig grund inför beslut om miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften. Vattenkraftföretagen arbetar ständigt med förbättringar av de ekologiska förutsättningarna i vattendragen.

Den 7 och 8 juni 2022 hölls en slutkonferens där resultaten av de olika projekten presenterades.

Rapporter inom programmet

Publicerad: 2014-09-27
Sidansvarig: Webbredaktion