Ramöverenskommelse mellan Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tecknat en ramöverenskommelse som syftar till att säkerställa HaV:s behov av stöd vid genomförandet av sin verksamhet.

Hitta på sidan

Ramöverenskommelsen

Genom överenskommelsen stödjer SLU HaV:s förvaltningsuppdrag genom att tillhandahålla ett flertal tjänster som datainsamling och datavärdskap, vetenskapligt baserade analyser och kunskapsunderlag samt expertkompetens inom sitt ansvar för fortlöpande miljöanalys.

Överenskommelsen ska stödja en strukturerad och tydlig relation mellan HaV och SLU samt ge ett övergripande ramverk för hur HaV och SLU arbetar tillsammans.

Nuvarande ramöverenskommelse (HaV dnr 4637-18) gäller under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2021.

Datum att hålla koll på

HaV och SLU har gemensamt bestämt formerna för hur prognosen kring medelsförbrukning och eventuella avvikelser ska lämnas.

För år 2021 har gruppen bestämt följande:

Delrapportering av verksamhet och medelsförbrukning ska ske per den 20 september för samtliga uppdrag och anslag.

Slutrapportering av verksamhet och medelsförbrukning för innevarande år ska ske per den 20 januari påföljande år för projekt som löper under perioden januari till december. För fleråriga projekt ska årlig rapportering ske den 20 januari samt slutrapportering vid projektperiodens slut.

För alla projekt med takpris ska faktura inkomma senast den 7 januari påföljande år. Om så inte kan ske ska en prognos över medel som återstår att fakturera lämnas till aktuell handläggare på HaV senast samma datum. Slutfakturering kan i så fall ske efter godkänd leverans av beställt uppdrag senast 31 mars nästkommande år.

Senast den 30 november innevarande år har SLU möjlighet att föreslå omdisponering mellan bidrag och mellan uppdrag inom HaV:s samordnade beställning till SLU Aqua.

Blanketter och formulär för SLU

Här finns de blanketter som ska användas för rapportering av uppdragen.

Publicerad: 2021-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion