Gemensam strategi för framtidens fiske

Hitta på sidan

2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket i uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för vattenbruk, yrkes- och fritidsfiske. Tre olika strategier har nu blivit en.

Illustration av yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk. Yrkesfiske Sport- och fritidsfiske Vattenbruk

Gemensam strategi

Svenskt fiske står inför nya utmaningar. Många fisken har minskat, varav några drastiskt de senaste åren, däribland torskfisket i Östersjön. Miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet är inte tillfredsställande, med syrefria bottnar, fortsatt övergödning, problem med gamla och nya miljöfarliga ämnen och effekter av klimatförändringen. Det är därför angeläget att analysera vad det innebär för fisket, men även nya förvaltningsformer, som både kan ta hänsyn till miljötillstånd, beståndsuppskattningar, osäkerheter i vetenskaplig rådgivning, med hänsyn till näringens önskemål om långsiktighet och framförhållning.

Haven nyttjas för många syften och ambitionen att skapa en blå ekonomi med energiproduktion till havs, ökad sjöfart, marint skydd, försvarsintressen och rekreation växer samtidigt som fisket måste utvecklas för att nyttja resurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har beslutat att tillsammans, och i dialog med fiskets och vattenbrukets intressenter, ta fram en gemensam strategi för fiske och vattenbruk.

Arbetet sker i fyra delprojekt:

  1. Intressentdialog för hållbart fiske och vattenbruk
  2. Utvärdering av befintliga strategier för fiskets och vattenbrukets utveckling
  3. Framtagande av en gemensam strategi för framtidens fiske och vattenbruk
  4. Framtagande av synkroniserade handlingsplaner för framtidens fiske och vattenbruk.

Bakgrund

2019 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Jordbruksverket, SJV, i uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för vattenbruk, yrkes- och fritidsfiske.

HaV är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet som arbetar med frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna.

Jordbruksverket är en förvaltnings­myndighet inom jordbruk som arbetar med frågor om Sveriges utveckling inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Jordbruksverket har i uppdrag från regeringen att medverka till att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen.

Utvärdering

Utvärdering av strategier för fiskets och vattenbrukets utveckling Pdf, 867.9 kB.

Publicerad: 2020-03-11
Uppdaterad: 2021-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion