Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.

Syftet med utvärderingen

Syftet med utvärderingen var att ta fram lärdomar för framtiden. Målet är att nästa gång ett oljepåslag drabbar den svenska kusten ska samhället, utifrån tillgängliga resurser, ha förmåga att agera så effektivt som möjligt. Det ställer krav på att samhället ska ha möjlighet att förbereda sig innan en sådan händelse.

Utvärderingen presenterar tjugofyra rekommendationer som direkt riktar sig till berörda aktörer. För kustkommuner och länsstyrelser i allmänhet presenteras sju utvalda framgångsfaktorer av mer generell natur för att uppnå ett tillfredsställande oljeskadeskydd.

Fem viktiga lärdomar

 1. Förberedelse är A och O för alla inblandade parter
  Att vara väl förberedd inför ett oljeutsläpp är avgörande för hanteringen av utsläppet. Kommuner är inte skyldiga att ha exempelvis en oljeskyddsplan eller öva oljeskydd men deras ansvar enligt lag (LSO) är att ha handlingsprogram för räddningstjänst som ska bygga på riskanalys.Kustkommuner som Tjörn är extra utsatta när det gäller risk för och konsekvens av oljeutsläpp och därför är det viktigt att de förbereder sig.
 2. Klargör roll och uppdrag – vem ska göra vad?
  Det är viktigt att alla aktörers roller vid ett oljepåslag är tydliga och kända för alla. Otydliga roller kan annars göra att det är svårt att veta vad man kan förvänta sig för stöd och av vem. Det försvårar också kommunikationen mellan de involverade. Ansvarsfördelningen är särskilt oklar vad gäller vilken statlig myndighet som ska ge stöd till kommunen vid sanering.
 3. Tänk efter inför saneringen – hellre rätt än snabb
  Saneringen vid oljeutsläpp är ingen akutfas. Att sanera tar tid och bör planeras och utföras med systematik och tålamod. Vid saneringen kan olika intressen krocka, exempelvis miljöhänsyn kontra turism och friluftsliv. Det är viktigt att stanna upp och se helheten, att lära av varandra och att olika aktörer samråder för att få så bra och snabb sanering som möjligt. Kunskap och erfarenheter finns. Det är viktigt att knyta till sig externt expertstöd.
 4. Kommunicera bättre
  Förtroendefull och organiserad kommunikation mellan olika parter främjar samverkan. Man bör bemöta osäkerhet och oro hos allmänheten med information som är trovärdig och tydlig, det skapar trygghet och ökar tilliten hos allmänheten. Det blir då lättare att få förståelse för att åtgärdernas möjligheter ibland är begränsade.
 5. Oljeutsläpp kan bli dyrt för liten kommun
  Generellt sett så innebär ett stort oljeutsläpp mycket stora kostnader för en kommun. Det fanns ett förväntansgap hos kommunen som ville få kostnader ersatta så fort som möjligt. Det är viktigt att kommuner sätter av personella resurser för att dokumentera och sammanställa ansökningar om ersättning. Men det är också viktigt att kommuner får tillgång till allmänna riktlinjer i vad som är ersättningsbart och inte ersättningsbart och digitalt dokumenteringsstöd (från MSB).
Publicerad: 2014-05-08
Uppdaterad: 2018-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion