Stöd, verktyg och ansvar vid ett oljeutsläpp

Hitta på sidan

Ett oljeutsläpp har omfattande miljökonsekvenser och berör flera aktörer. Vem som är ansvarig beror på var olyckan har skett. Digitala miljöatlasen är ett verktyg till din hjälp vid ett oljeutsläpp.

Digital miljöatlas ett stöd vid oljeutsläpp till havs

Digital Miljöatlas är ett kartverktyg, vars syfte är att informera om områden längs den svenska kusten och de stora sjöarna, som är extra känsliga för oljeutsläpp.

Digital miljöatlas. Logotyp, illustration.

Atlasen innehåller information om skyddsvärda områden som är av vikt för naturvård, fiske, kulturvård och det rörliga friluftslivet. Det framgår hur känsliga områdena är för utsläpp av olja och oljeliknande substanser och det finns rekommendationer om val av saneringsmetod beroende på strandtyp.

Ett verktyg för samordning och planering

Ett viktigt syfte med miljöatlasen är att underlätta samordning och styrning av de regionala myndigheternas insatser vid oljeutsläpp. Miljöatlasen är också tänkt som ett hjälpmedel vid samhällsplanering, tillståndsprövning och som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar.

Digital Miljöatlas är en av Länsstyrelsernas gemensamma webbtjänster. Uppdateringar och kompletteringar av informationen i Digital Miljöatlas sköts av respektive länsstyrelse. Databaser och kartor uppdateras löpande.

Kunskapsstöd vid större olje- och kemikalieutsläpp

HaV:s oljejoursverksamhet är under omprövning. Från och med 1 januari 2015 finns inget fast avtal med en specifik genomförare. Men vi arbetar kontinuerligt tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Naturvårdsverket (NV) och Kustbevakningen (KBV) för att optimera miljöskyddsåtgärderna vid olje- och kemikalieutsläpp.

Idag finns alltså ingen funktion för att med kort varsel tillhandahålla ekotoxikologiskt och marinbiologiskt expertstöd för oljeskadeskydd. Med detta avses experter som har kunskap om och kan förklara vilken miljöpåverkan olika typer av oljor har samt ge råd kring miljöprioriteringar till havs och på land vid större oljeolyckor. En sådan funktion är under 2022 under utveckling inom ramen för HaV:s Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen, åtgärd 39.

Vid olycka och/eller andra akuta situationer, där kompetensstöd krävs för att hantera miljökonsekvenser, är Havs- och vattenmyndigheten och MSB behjälpliga med hänvisning till lämpliga konsulter/utförare.

Här hittar du mer information om åtgärd 39 Pdf, 4.6 MB.

Här kan du läsa mer om hur oljeutsläpp kan skada djur- och växtliv längs våra kuster

Vem är ansvarig vid ett oljeutsläpp?

Vid större olje- och kemikalieutsläpp är det MSB:s ansvar att lämna lägesrapporter och kalla till samverkan med berörda aktörer om det behövs, alternativt stödja berörda länsstyrelser och kommuner att kalla till samverkan om de bedömer att de behöver sådant stöd. När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

Så länge oljan befinner sig på statligt vatten, det vill säga i havet, Vänern, Vättern eller Mälaren, är det Kustbevakningens ansvar att bekämpa oljan, så kallad statlig miljöräddningstjänst.

När ett utsläpp sker i övriga vatten är det kommunens ansvar att bekämpa oljan. Det är då den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för detta, så kallad kommunal räddningstjänst. När oljan väl når land och det inte finns risk för att den kommer ut i vattnet igen så avslutas räddningstjänst, men oljan är fortsatt kommunens angelägenhet.

Egentligen är den som släppt ut oljan ansvarig för att ta upp den, men eftersom det kan ta flera år att fastställa vem som är ansvarig, och då det ibland inte ens går att fastställa, så går kommunen oftast in, agerar ansvarig och tar upp oljan. Kommunerna har ofta avtal med företag som kan utföra själva saneringen.

Saneringen kan ta upp till flera år beroende på storleken av utsläppet och oljans karaktär. Kommunen kan sedan få ersättning för sina kostnader av staten. Staten företräds i det här fallet av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2023-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion