Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Rapporten beskriver effekter av sjöfart på naturvärden i havsområdet vid de tre stora utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. I rapporten diskuteras hur konflikter mellan sjöfart och naturvärden kan reduceras, bland annat genom ändring av fartygsrutter.

Sammanfattning

Utsjöbankarna, som är belägna i svensk ekonomisk zon, hyser flera hotade djurarter, samtidigt som området korsas av intensiv fartygstrafik.

Området vid utsjöbankarna är drabbat av återkommande oljeutsläpp i fartygsrutten från södra Östersjön mot Finska viken. Antalet oljeutsläpp har minskat från en mycket hög nivå, som höll i sig fram till mitten av 2000-talet, till lägre nivå under de senaste åren.

Oljeutsläpp och fåglar till havs

Det finns en allmän föreställning att störst skador på miljön uppkommer när oljeutsläpp når land, men när det gäller fåglar och fågelbestånd är förhållandet vanligen det omvända. Störst effekt av oljeutsläpp på fåglar kan ses på arter som lever långt ut till havs, nära fartygsrutter, och som ofta befinner sig simmande eller dykande i havet. De återkommande oljeutsläppen i området har varit en starkt bidragande faktor till det globala alfågelbeståndets nedgång och globala rödlistning.

Tumlare störs av fartygbuller

Fartygstrafik ger även upphov till låg- och högfrekvent undervattensbuller. Att undervattensbuller påverkar marina däggdjur, fåglar, fiskar och evertebrater är väl känt. Området vid och omkring utsjöbankarna har nyligen konstaterats vara ett viktigt kalvningsområde för Östersjöns hotade tumlare. Förutom direkta störningseffekter av undervattensbuller på tumlare ökar risken för att tumlare bifångas i fisknät vid höga omgivande bullernivåer. Tumlarnas ekolokaliseringsfrekvens störs av undervattensbuller från fartyg och reducerar deras förmåga att upptäcka fisknät. 

Förslag på åtgärder

I rapporten föreslås åtgärden att i största möjliga utsträckning skilja hoten från fartygtrafiken i tid och rum från de viktigaste och känsligaste naturvärdena, alltså ändra fartygsrutter så att avståndet mellan intensivt nyttjade rutter och känsliga områden ökar.

Publicerad: 2016-11-02
Sidansvarig: Webbredaktion