Regional tillväxt – rapport från havsplaneringens tematiska arbete

Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för regional tillväxt. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.

Rapportens sammanfattning

Gruppen med tema regional tillväxt har ett brett fokus med kopplingar till flera andra teman. Frågor som har uppmärksammats inom temat handlar på nationell nivå främst om friluftsliv, fritidsfiske, turism, vattenbruk och näringslivsutveckling kopplat till havet generellt.

Framtidsbild

  1. Ökad befolkning och välstånd leder till ökat friluftsliv och turism
  2. Fler testbäddar för innovation och utveckling kopplad till marina råvaror och energi
  3. Odling av alger, sjöpungar och musslor, även längre ut i havsområdet. Vattenskyddsområden för avsaltning.

Regional tillväxt och andra intressen

  1. Synergier: turism / kulturmiljö, turism / natur, vattenbruk / energi
  2. Konflikter: vattenbruk / annan användning (sjöfart, yrkesfiske, försvar), fiskodling / natur, kustexploatering / natur

Rekommendationer för planeringsarbetet

  1. Koordinering med kustzonplaneringen, det vill säga kommunala planeringen, nödvändig. All mänsklig verksamhet till havs har en koppling till land. Pedagogiska planer som visar koppling land – hav och den politiska viljan för tillväxt.
  2. Låt havsrelaterade näringar växa, men ställ krav på miljömässig hållbarhet och underlätta social hållbarhet.
  3. Utveckla turism. Tänk på att tillväxt av turistisk verksamhet kräver infrastruktur.

Bakgrund till arbetet

Havsplaneringen ska vara tvärsektoriell och ha ett helhetsperspektiv. Ett steg på vägen är att fördjupa kunskapen om olika sektorer.

Därför har experter från olika myndigheter arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag.

De sex arbetsgrupperna har varit energi, sjöfart, fiske, naturskydd, regional tillväxt samt försvar och säkerhet. I gruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ som representerar olika förutsättningar och olika landsdelar deltagit.

Grupperna har i första hand arbetat utifrån ett nationellt perspektiv, men har också tittat på de tre olika havsplanernas specifika förutsättningar.

Sektorperspektiven behöver utvecklas vidare och det behöver vi hjälp med av övriga intressenter, som till exempel branschorganisationer.

Publicerad: 2016-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion