Fiske – rapport från havsplaneringens tematiska arbete

Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för fiske. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.

Rapportens sammanfattning

Planering handlar om vart vi är på väg. Målet för den här tematiska arbetsgruppen för fiske har därför inte varit att komma fram till en specifik lösning, utan gruppen har istället fokuserat på fiskets problem och möjligheter och hur vi kan arbeta med dessa i framtiden.

Att utarbeta och tänka kring ett antal olika scenarier, och hur de kan påverka både fisk och fiske i framtiden.

Anledningen till att vi tänker i termer av scenarier är att vi måste planera för en föränderlig värld och ett föränderligt hav. Både fisk och fiskare rör sig över stora geografiska ytor varför det ur ett fiskeperspektiv inte alltid är lätt att peka ut vissa platser och ytor som särskilt viktiga.

Det här kan ställas i kontrast till andra tematiska perspektiv som på ett lättare sätt kan påpeka vikten av ett område ur exempelvis ett sjöfarts- eller energiperspektiv. Vi måste därför ha en helhetssyn på diskussionen då fiske är något väldigt dynamiskt.

Det rumsliga perspektivet i havsplaneringen måste därför, både ur ett fisk- och fiskeperspektiv, vara både föränderligt och flexibelt för att på bästa sätt kunna anpassas till framtiden.

Bakgrund till arbetet

Havsplaneringen ska vara tvärsektoriell och ha ett helhetsperspektiv. Ett steg på vägen är att fördjupa kunskapen om olika sektorer.

Därför har experter från olika myndigheter arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag.

De sex arbetsgrupperna har varit energi, sjöfart, fiske, naturskydd, regional tillväxt samt försvar och säkerhet. I gruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ som representerar olika förutsättningar och olika landsdelar deltagit.

Grupperna har i första hand arbetat utifrån ett nationellt perspektiv, men har också tittat på de tre olika havsplanernas specifika förutsättningar.

Sektorperspektiven behöver utvecklas vidare och det behöver vi hjälp med av övriga intressenter, som till exempel branschorganisationer.

Publicerad: 2016-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion