Försvar och säkerhet – rapport från havsplaneringens tematiska arbete

Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för försvar och säkerhet. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.

Rapportens sammanfattning

De viktigaste slutsatserna från gruppens arbete att beakta under planeringsprocessen är följande:

Framtidsbild

  1. Det försvarspolitiska läget har förändrats och även läget för civilt försvar, vilket innebär att handlingsfriheten är viktig.
  2. Utvecklingen går mot rörliga tekniska anläggningar, vilket innebär att det blir svårare att förutse var försvarsverksamheten kan störas.
  3. Tekniken blir mer störningskänslig och störning från fasta installationer i havet bedöms öka.

Försvar och säkerhet och andra intressen

  1. Många intressen kan samexistera med försvars- och säkerhetsintresset, såsom sjöfart, fiske och friluftsliv.
  2. Konkurrerande intresse är framför allt energiutvinning på grund av fasta installationer. Energiintresset konkurrerar om utrymme och medför teknikstörning.
  3. En viktig fråga är att hålla farleder fria, både huvudfarleder och alternativa farleder.

Rekommendationer för planeringsarbetet

  1. En tvärsektoriell diskussion om civila försvars- och säkerhetsaspekter behövs under planeringsarbetet.
  2. Restriktivitet behövs vid utpekande av områden för fasta anläggningar i havet.
  3. Tidig avstämning och löpande dialog behövs på grund av försvarssekretessen.

Bakgrund till arbetet

Havsplaneringen ska vara tvärsektoriell och ha ett helhetsperspektiv. Ett steg på vägen är att fördjupa kunskapen om olika sektorer.

Därför har experter från olika myndigheter arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag.

De sex arbetsgrupperna har varit energi, sjöfart, fiske, naturskydd, regional tillväxt samt försvar och säkerhet. I gruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ som representerar olika förutsättningar och olika landsdelar deltagit.

Grupperna har i första hand arbetat utifrån ett nationellt perspektiv, men har också tittat på de tre olika havsplanernas specifika förutsättningar.

Sektorperspektiven behöver utvecklas vidare och det behöver vi hjälp med av övriga intressenter, som till exempel branschorganisationer.

Publicerad: 2016-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion