Sjöfart – rapport från havsplaneringens tematiska arbete

Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för sjöfart. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.

Rapportens sammanfattning

Sjöfarten är en global sektor av mycket stor ekonomisk och samhällelig betydelse för Sverige. Sjötrafiken rör sig över stora ytor och har ett stort ytanspråk för att tillförsäkra hög säkerhet, god framkomlighet och därmed effektiva transporter.

Med andra sektorers ökande anspråk på havets ytor finns en risk att sjöfartens möjlighet att ta sig fram i någon mån kan komma att begränsas. Detta måste då ske utan att äventyra sjöfartens behov.

Den generella reflektion som getts vid de tematiska arbetsgruppsmötena kring sjöfartens framtida ytanspråk är mycket svårbedömt eftersom utvecklingen inom handel och teknik kan medföra både ökande och minskade ytbehov.

Klart är att sjöfarten kommer att öka volymmässigt och ett rimligt antagande är att sjöfartens framtida ytanspråk som minst kommer motsvara dagens ytanvändning. Att bevara sjöfartens flexibilitet är viktigt för att garantera säkerhet, framkomlighet och effektivitet.

Sjöfartens ytanspråk ses till stora delar kunna samexistera med övriga marina sektorer och intressen. Dock har potentiella konfliker identifierats, främst gentemot framtida energiutvinning och i viss mån framtida utökning av naturskydd. Konflikterna består främst i att sjöfartens aktionsradier begränsas.

För att tydligt synliggöra sjöfartens rumsliga behov kommer Trafikverket i samråd med Sjöfartsverket under år 2016 att ta fram en rumslig beskrivning av områden (stråk) där sjöfartsintresset särskilt måste prioriteras, utöver de redan befintliga riksintressena för sjöfarten.

Bakgrund till arbetet

Havsplaneringen ska vara tvärsektoriell och ha ett helhetsperspektiv. Ett steg på vägen är att fördjupa kunskapen om olika sektorer.

Därför har experter från olika myndigheter arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag.

De sex arbetsgrupperna har varit energi, sjöfart, fiske, naturskydd, regional tillväxt samt försvar och säkerhet. I gruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ som representerar olika förutsättningar och olika landsdelar deltagit.

Grupperna har i första hand arbetat utifrån ett nationellt perspektiv, men har också tittat på de tre olika havsplanernas specifika förutsättningar.

Sektorperspektiven behöver utvecklas vidare och det behöver vi hjälp med av övriga intressenter, som till exempel branschorganisationer.

Publicerad: 2016-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion