Energi – rapport från havsplaneringens tematiska arbete

Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för energi. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.

Rapportens sammanfattning

Energisektorn är under ständig förändring. Politiska mål på miljö- och klimatområdet driver en omställning mot ett förnybart energisystem. I dagsläget är det vindkraft som är det energislag som byggs ut i störst utsträckning i Sverige och havsbaserad vindkraft kommer sannolikt utgöra ett allt viktigare tillskott till energiförsörjningen i framtiden.

Mer variabel kraftproduktion ställer högre krav på infrastrukturen, och elnät sammankopplas både inom landet och internationellt för att bli mer robusta. Ny elproduktion till havs och nya anslutningar till andra länders elnät ökar behovet av nya kraftkablar till havs. Även inom kommunikationsområdet ökar behovet av nya anslutningar mellan länder.

Berörda myndigheter och länsstyrelser har samlats i en energigrupp för att diskutera energisektorns intresse av havsområden i framtiden. Energigruppens arbete har kretsat kring diskussioner av befintliga och framtida intresseområden och ett kartunderlag har analyserats och vidareutvecklats för att bistå havsplaneringsarbetet. I kartarbetet har potentiella konfliktytor med andra sektorers intressen identifierats och analyserats.

Energiintressen kan samexistera med andra intressen till havs och ibland till och med ge synergier med exempelvis miljöintressen. Exempelvis kan en vindkraftspark till havs utgöra ett konstgjort rev som gynnar fiskbestånd. Dock uppstår även konfliktytor, till exempel mellan havsbaserad vindkraft och försvarsintressen eller mellan kabeldragning på havsbotten och fiske med bottentrålning.

Nya tekniker såsom vågkraft och flytande vindkraftverk är under utveckling och är svåra att planera för i dagsläget. Däremot innebär teknikutveckling att det finns ett behov av utrymmen för pilotprojekt och testplattformar på lämpliga platser i havsområden.

Energigruppens deltagare rangordnar politisk målsättning och styrmedel som de viktigaste strategiska frågorna för energisektorns utveckling i havsområdet framöver. Troliga förändringar till 2035 och 2050 bedöms vara att lönsamheten för havsbaserad energitillförsel kommer öka samtidigt som den pågående energiomställningen och geopolitiska aspekter ställer nya krav på energiförsörjningen.

Havsplanerna behöver kunna möjliggöra utbyggnad av anläggningar för energiomvandling och kraftöverföring och samtidigt vara flexibel nog för att kunna hantera ny teknikutveckling på området. Detta är en svår men viktig uppgift för Havs och vattenmyndigheten.

Bakgrund till arbetet

Havsplaneringen ska vara tvärsektoriell och ha ett helhetsperspektiv. Ett steg på vägen är att fördjupa kunskapen om olika sektorer.

Därför har experter från olika myndigheter arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag.

De sex arbetsgrupperna har varit energi, sjöfart, fiske, naturskydd, regional tillväxt samt försvar och säkerhet. I gruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ som representerar olika förutsättningar och olika landsdelar deltagit.

Grupperna har i första hand arbetat utifrån ett nationellt perspektiv, men har också tittat på de tre olika havsplanernas specifika förutsättningar.

Sektorperspektiven behöver utvecklas vidare och det behöver vi hjälp med av övriga intressenter, som till exempel branschorganisationer.

Publicerad: 2016-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion