Naturvård – rapport från havsplaneringens tematiska arbete

Rapport från havsplaneringens tematiska arbete från oktober 2015 till mars 2016

Rapportens sammanfattning

Naturvårdens planeringsmål är att skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster.
Idag står vi relativt långt ifrån att uppnå god miljöstatus i havet. Belastningar på den marina miljön bedöms generellt riskera att öka. Havsplaneringen kommer ställas inför utmaningen att påverka aktiviteter som hindrar att miljömål nås samt att bidra till att säkra områden med naturvärden.

Både direkt och indirekt påverkan från olika sektorer kan ha betydelse för uppfyllande av mål för naturvården. Samtidigt uppstår positiva synergieffekter mellan en del intressen, vilket är en möjlighet både för naturvården och andra sektorer i havsplaneringen.
Det finns i dagsläget områden inom naturvården där det saknas kunskap eller där underlaget är bristfälligt, till exempel beträffande underlag om marina naturvärden. Fler områden och även fler typer av områden kommer att behöva skydd i någon form i takt med att kunskap om marina miljöer och naturvärden ökar. Områden bör väljas utifrån sin funktion i ett nätverk där alla olika livsmiljöer finns representerade. Områden kan även behöva skyddas under vissa perioder. Att skapa ett representativt nätverk av skyddade marina områden kan kräva att andra länder också ser över sina befintliga skyddade områden.

Naturvårdsgruppen har pekat ut reglering av fisket samt zonering som två viktiga frågor att lyfta in planeringsarbetet för att skapa ett effektivt områdesskydd. Att minska fiskets negativa påverkan på fiskbestånd och ekosystem och att även inkludera effekter på livsmiljöer, bifångstarter med mera är en betydande fråga och något som en strängare reglering av fisket kan möjliggöra.

Havsplaneringen ska säkra biologiskt värdefulla livsmiljöer (oavsett om det finns formellt marint områdesskydd), exempelvis lek- och uppväxtområden för fisk, områden med marina däggdjur och viktiga häcknings-, födosöks- rast- och övervintringsområden för fåglar. Det kan ske genom havsplanerna eller förslag till föreskriftsområden enligt havsplaneringsförordningen.

Behovet av utökat marint skydd skiljer sig åt mellan de tre havsplaneområdena, men målet om 10 procent skydd bör gälla som miniminivå per havsplaneområde.

För att lyckas med havsplaneringen krävs även en sammanhängande planering över gränserna –mellan kommuner, län och nationer.

Bakgrund till arbetet

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram förslag till tre havsplaner. Planeringen ska ha ett helhetsperspektiv och vara tvärsektoriell. Ett steg på vägen är att fördjupa kunskapen om olika sektorer.

Därför har experter från centrala myndigheter och kustlänsstyrelser arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag. De sex arbetsgrupperna har varit energi, sjöfart, fiske, naturskydd, regional tillväxt samt försvar och säkerhet. I gruppen för regional tillväxt har några kommuner och regionala organ som representerar olika förutsättningar och olika landsdelar deltagit.

Sektorperspektiven behöver utvecklas vidare och det behöver vi hjälp med av övriga intressenter, som till exempel branschorganisationer.
Grupperna har i första hand arbetat utifrån ett nationellt perspektiv, men har också tittat på de tre olika havsplanernas specifika förutsättningar.
Denna rapport redovisar resultatet av arbetet i gruppen Naturvård.

Publicerad: 2016-06-30
Uppdaterad: 2016-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion