Vid eventuell brist på kemikalier

Hitta på sidan

Just nu råder ingen brist på kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige men en instabil omvärld kan leda till störningar i leveranskedjor, vilket i sin tur kan leda till en brist.

Beredskapen för att kunna hantera en bristsituation behöver bli bättre. Livsmedelsverket har därför uppmanat samtliga länsstyrelser, kommuner och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på dessa kemikalier är begränsad. Det handlar om hur en eventuell brist kan hanteras, med så små negativa effekter för hälsa och miljö som möjligt.

Som stöd för prioritering vid en uppkommen brist finns en vägledning framtagen av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt branschorganisationen Svenskt Vatten. I denna vägledning är dricksvattenrening högst prioriterat, därefter avloppsvattenrening vid större reningsverk i känsliga miljöer.

Dricksvatten och större reningsverk prioriteras

Även om det inte råder någon brist på fällningskemikalier just nu kan en framtida bristsituation innebära att det inte finns fällningskemikalier för de mindre avloppsanläggningarna eftersom dricksvattenproduktion och större reningsverk kommer att prioriteras, i enlighet med vägledningen.

Enligt nya siffror från SMED (Svenska miljöemissionsdata), baserat på en kommunenkät under hösten 2021, är det runt 8% av fastigheterna med WC-utsläpp och anslutning till en avloppsanläggning dimensionerad för högst 200 personekvivalenter, som är beroende av ett fosforreducerande reningssteg baserat på flytande fällningskemikalier. Det handlar till exempel om infiltrationer och markbäddar med förfällning i slamavskiljaren eller så kallade minireningsverk.

För små avloppsanläggningar leder minskad tillgång till fällningskemikalier till försämrad rening. Reningen av fosfor påverkas mest, men även t ex reningen av smittämnen kan påverkas negativt.

Längre period kan leda till ökad miljöpåverkan

HaV:s bedömning är att en kortvarig period på några månader med förhöjda utsläpp av fosfor inte leder till någon bestående miljöpåverkan. En längre period med mindre effektiv eller utebliven kemisk rening kan däremot leda till ökad miljöpåverkan. Konsekvenserna kan variera beroende på hur många anläggningar totalt som har försämrad rening i ett visst avrinningsområde och känsligheten hos recipienten.

Motverka effekterna av en brist

I dagsläget går det inte säga hur omfattande en eventuell brist kan bli. Därför behöver alla som har denna typ av avloppsanläggningar, om möjligt vidta åtgärder för att motverka effekterna av en brist. Det kan till exempel handla om att se över möjligheten att använda andra icke-kloridbaserade fällningskemikalier. Sådana åtgärder kan behöva ske i samråd med tillsynsmyndigheten på kommunen.

Livsmedelsverket är nationellt samordningsansvarig för beredskapsplaneringen inom dricksvattenområdet. Livsmedelsverket avgör när en kemikaliebrist föreligger och när vägledningen ska aktiveras. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Länk till Livsmedelsverkets information om kemikalier för rening av dricksvatten

Publicerad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information