Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

Dokument och rapporter

Fler dokument och rapporter finns på sidan rapporter om små avlopp.

 1. Omslag till Vägledning för prövning av små avlopp

  Publiceringsår 2019

  Denna vägledning är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.

 2. Omslag till Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll (Faktablad 8147)

  Publiceringsår 2003

  Faktabladet innehåller tekniska beskrivningar av små avloppsanläggningar. Naturvårdsverket gav år 1987 ut allmänna råd för små avloppsanläggningar. Råden innehöll tekniska beskrivningar och rekommendationer om de typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk som var aktuella då råden skrevs. I oktober 2002 drog Naturvårdsverket in dessa råd, men det tekniska innehållet gäller fortfarande och nypublicerades som faktablad 2003.

 3. Omslag till Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

  Publiceringsår 2016

  Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushålls­spillvatten

 4. Omslag till Juridiken kring vatten och avlopp

  Publiceringsår 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

 5. Omslag till Planera för avlopp (Faktablad 1)

  Publiceringsår 2006

  Faktablad 1 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6. För dimensionering av slamavskiljare, infiltrationsanläggning eller markbädd fungerar de aktuella faktabladen fortfarande, men innan man väljer metod ska man vara medveten om att det finns många andra sorters lösningar för avloppsbehandling.

 6. Omslag till Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta för små avloppsanläggningar (Faktablad 2)

  Publiceringsår 2006

  Faktablad 2 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 7. Omslag till Tilloppsledningar slamavskiljare fördelningsbrunnar (Faktablad 3)

  Publiceringsår 2006

  Faktablad 3 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 8. Omslag till Infiltrationsanläggningar (Faktablad 4)

  Publiceringsår 2006

  Faktablad 4 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 9. Omslag till Markbädd (Faktablad 5)

  Publiceringsår 2006

  Faktablad 5 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 10. Omslag till Skötsel av avloppsanläggning (Faktablad 6)

  Publiceringsår 2006

  Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 11. Omslag till Rening av hushållsspillvatten

  Publiceringsår 1991

  Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.