Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

Fler dokument och rapporter finns på sidan rapporter om små avlopp.

 1. Omslag till Vägledning för prövning av små avlopp

  Publiceringsår: 2019

  Denna vägledning är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.

 2. Omslag till Vägledning för effektiv tillsyn av små avlopp

  Publiceringsår: 2015

  Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

 3. Omslag till Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll (Faktablad 8147)

  Publiceringsår: 2003

  Faktabladet innehåller tekniska beskrivningar av små avloppsanläggningar. Naturvårdsverket gav år 1987 ut allmänna råd för små avloppsanläggningar. Råden innehöll tekniska beskrivningar och rekommendationer om de typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk som var aktuella då råden skrevs. I oktober 2002 drog Naturvårdsverket in dessa råd, men det tekniska innehållet gäller fortfarande och nypublicerades som faktablad 2003.

 4. Omslag till Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

  Publiceringsår: 2016

  Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushålls­spillvatten

 5. Omslag till Juridiken kring vatten och avlopp

  Publiceringsår: 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

 6. Omslag till Rening av hushållsspillvatten

  Publiceringsår: 1991

  Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.