Hydrogeologisk utredning

Hitta på sidan

Vid komplicerade ärenden, till exempel vid risk för påverkan på dricksvattentäkt, kan ansökan behöva kompletteras med en mer avancerad hydrogeologisk utredning. I en sådan utredning kan till exempel ingå

  • grundvattnets strömningsriktning och lutning och hur detta eventuellt påverkas av avloppsinfiltration och vattenuttag, samt hur de varierar vid våt- respektive torrperioder under året och betydelsen för risken för förorening.
  • bedömning av berggrundens sprickighet.
  • grundvattnets beräknade horisontella transporttid mellan föroreningskälla (avloppsanläggningens utsläppspunkt) och skyddsobjekt (vattentäkter, sjö, å mm) och vad det innebär i horisontellt skyddsavstånd i meter om transporttiden inte ska understiga 3 månader.
  • bedömning av risk för uppträngning av ofullständigt renat avloppsvatten.

Vilken kompetens konsulten har för att göra bedömningen ska framgå genom att CV bifogas. Bedömningen av vad som är tillräcklig kompetens inom området får bedömas från fall till fall med utgångspunkt från vilken kompletterande information som efterfrågas.

Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

SGU:s metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten.

Publicerad: 2019-10-02
Uppdaterad: 2023-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion