Rapporter om små avlopp

Hitta på sidan

Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

Sök rapporter

Filtrera listan genom att söka på rapportnamn och utgivare, år eller kategori. Sortera listan genom att klicka på respektive ord i rubrikraden. Rapporterna kommer både från oss och andra.

Lista över rapporter
Rapport År Kategori
Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd
(Ecoloop)
2020 Markbaserade anläggningar,
Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar
(Kemiska institutionen, Umeå universitet)
2019 Rening av läkemedel och kemikalier
Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 VA-planering
Avloppshantering på Hamburgö
(Länsstyrelserna)
2008 VA-planering
Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?
( Kunskapscentrum små avlopp )
2013 Bad-, disk- och tvättvatten
Efterbehandling efter minireningsverk, när krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga
(Kunskapscentrum små avlopp)
2011 Minireningsverk
Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier
(IVL Svenska miljöinstitutet)
2012 Rening av läkemedel och kemikalier
Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer
(VA-guiden)
2016 VA-planering
Handbok för tillämpning av VeVa
(Kunskapscentrum små avlopp)
2010 VA-planering
Hållbart kretslopp av små avlopp
(Avfall Sverige)
2016 Kretslopp
Inventering av enskilda avlopp i Kungälvs kommun
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 GIS,
Prövning och tillsyn
Koll på kartan
(Kungsbacka kommun)
2010 GIS,
Prövning och tillsyn
Kretsloppsanpassning av små avlopp
(Länsstyrelsen)
2011 Kretslopp
Kvantifiering av fosforläckage från markbaserade avloppssystem
(JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik)
2012 Markbaserade anläggningar
Kväve och fosfor till Göta älv inom Lilla Edets kommun
(Lilla Edets kommun)
2012 GIS,
Prövning och tillsyn
Läget inom markbaserad avloppsvattenrening
(Naturvårdsverket)
2012 Markbaserade anläggningar
Manual med tips och checklistor för kommunal VA-planering
(Länsstyrelsen i Stockholms län )
2009 VA-planering
Markbaserad rening
(Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne)
2009 Markbaserade anläggningar
Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – uppstartsfas
(JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik)
2013 Markbaserade anläggningar
Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar
(Avloppsguidens användarförening)
2015 Minireningsverk
Miljökommunikation för miljöinspektörer
(SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet)
2009 Övrigt
Minireningsverk i Sverige och Norge
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2013 Minireningsverk
Planera vatten och avlopp - Vad lagen säger och hurden kommunala planeringen kan gå till
(Länsstyrelsen i Stockholm)
2008 VA-planering
Planeringsunderlag för åtgärder på enskilda avlopp
(Länsstyrelserna)
2008 VA-planering
Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar
(JTI)
2016 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Rening av avloppsvatten i Sverige
(Naturvårdsverket)
2022 Statistik
Sammanställning av utsläppsvärden från avloppsanläggningar 26-2000 pe
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 Övrigt
Slutbesiktning av enskilda avlopp
(Kunskapscentrum små avlopp)
2011 Prövning och tillsyn
Recipientkontroll
(Kungsbacka kommun)
2013 GIS,
Prövning och tillsyn
Små avlopp med fosforfälla
(Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland)
2016 Fosforfällor
Små avloppsanläggningar med definierat utlopp
(Kunskapscentrum för små avlopp)
2012 Prövning och tillsyn
Strategier för enskilda avlopp - jämförande analys av arbetet i Stockholms läns kustkommuner
(Länsstyrelsen i Stockholm)
2008 Prövning och tillsyn
Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp
(Länsstyrelsen Stockholm)
2008 GIS,
Prövning och tillsyn
Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment
(KTH)
2013 Markbaserade anläggningar
System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterande avloppsfraktioner från enskilda hushåll
(JTI)
2009 Kretslopp
Teknikenkät - enskilda avlopp 2009
(SMED)
2011 Statistik
Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 Minireningsverk
Tillsynsoptimering av små avlopp
(Falkenbergs kommun)
2012 GIS,
Prövning och tillsyn
Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 Övrigt
Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar
(SMED Svenska Miljö Emissions Data)
2015 Statistik
Utredning av näringsbelastning och miljöstatus i Bysjön med tillflöden 2011-2012
(ProVab (Eda kommun))
2012 GIS,
Prövning och tillsyn
Utvärdering av användaraspekter av vakuumtoaletter till sluten tank
(Water Revival Systems)
2015 Kretslopp
VA-GIS Mälardalen
(Länsstyrelsen Stockholm)
2008 GIS,
Prövning och tillsyn
Vakuumtoaletter i befintliga hus – metoder och kostnader för installation
(Havs- och vattenmyndigheten)
2014 Prövning och tillsyn
VA-rådgivning, kommunala exempel och erfarenheter
(Kunskapscentrum små avlopp)
2011 VA-planering
VA-rådgivning – stöd för effektiv tillsyn av små avlopp
(Va-guiden)
2015 Övrigt
Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar
(Chalmers)
2016 Hälsoskydd
Återföring av näring från små avlopp
(SP Urban Water Management)
2012 Kretslopp
Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av småavloppsanläggningar
(Havs- och vattenmyndigheten)
2013 Prövning och tillsyn
Tydligare regler för små avloppsanläggningar
(Havs- och vattenmyndigheten)
2016 Prövning och tillsyn
LAV och VA-planering
(Miljösamverkan Sverige)
2014 VA-planering
Kommunala VA-planer– en kunskapsöversikt
(Svenskt Vatten Utveckling)
2012 VA-planering
Gemensamt avlopp – så kan det gå till
(JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik)
2015 Fastighetsägare
Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp
(Havs- och vattenmyndigheten)
2012 Fastighetsägare
Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar?
(Kunskapscentrum små avlopp)
2011 Fastighetsägare
Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
(Kunskapscentrum små avlopp)
2014 Fastighetsägare
Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp
(VA-guiden)
2019 Fastighetsägare
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 Fastighetsägare
Klara besked om små avlopp
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
2009 Fastighetsägare
Slutrapport av projekten: Fosforfällor för små avlopp - hur länge fungerar de? och Bakterieutsläpp från små avlopp
(Luleå tekniska universitet)
2017 Fosforfällor,
Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält
(RISE – Research Institutes of Sweden )
2017 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp
(WSP)
2018 GIS,
Prövning och tillsyn
Konsumentrådgivning för enskilt avlopp
(VA-guiden)
2017 Fastighetsägare
8 steg till nytt avlopp
(VA-guiden)
2017 Fastighetsägare
VA-guidens filmer om små avlopp
(VA-guiden)
2015 och 2016 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn,
Fastighetsägare
Kunskapsläge och nätverksträffar- små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning
(VA-guiden)
2016 Kretslopp,
VA-planering
Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA
(VA-guiden)
2017 VA-planering
Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp
(RISE - Research Institutes of Sweden)
2017 Kretslopp
Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar
(Kungsbacka kommun)
2017 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Förslag till system för registrering av uppgifter om små avlopp
(WSP, Ecoloop)
2017 Prövning och tillsyn
Surrogatparametrar- en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion
(Ecoloop)
2018 Prövning och tillsyn
Markbaserad rening – en studie av funktion i fält
(Föreningen Vatten)
2018 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp
()
2018 Rening av läkemedel och kemikalier
Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017
(SMED)
2018 Statistik
Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse.
(Vannområde Morsa)
2011 Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Turbiditet som surrogatparameter
(Morsa.org)
2018 Prövning och tillsyn
Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg
(Morsa.org)
2014 Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning
(RISE – Research Institutes of Sweden)
2019 Rening av läkemedel och kemikalier
Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält - komplettering
(RISE - Research Institutes of Sweden)
2019 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Biokol i små avloppsanläggningar
(SLU)
2018 Rening av läkemedel och kemikalier
Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar
(RISE – Research Institutes of Sweden)
2019 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Slambildning och mikrobiell sammansättningav biofilm i infiltrationsanläggningar
(Luleå universitet)
2019 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Biokol i små avloppsanläggningar
(SLU)
2019 Markbaserade anläggningar,
Rening av läkemedel och kemikalier
Små avloppssystem – hur hållbara är de?
(Luleå universitet)
2019 Prövning och tillsyn,
Fastighetsägare
Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar
(Havs- och vattenmyndigheten)
2020
Markbaserad rening - design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn
(Luleå Tekniska Universitet)
2021 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Organiska mikroföroreningari enskild dricksvattenförsörjning
(Sveriges Geologiska Undersökning (SGU))
2021 Rening av läkemedel och kemikalier
Metodutveckling för effektiv slutinspektion
(RISE)
2021 Markbaserade anläggningar,
Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp och kompakt reningsteknik
(Luleå Tekniska Universitet)
2022 Markbaserade anläggningar,
Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Datainsamling av teknikuppgifter om små avlopp
(SMED)
2022 Markbaserade anläggningar,
Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Governance of on-site sanitation in Finland, Sweden and Norway
()
2022 Markbaserade anläggningar
Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd 2022
(Ecoloop)
2022 Markbaserade anläggningar,
Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Riskklassningav små avloppsanläggningar
(Kungsbacka kommun)
2020 Prövning och tillsyn
Rening av avloppsvatten i Sverige
(Naturvårdsverket)
2020 Statistik
Markretention av fosfor från enskilda avlopp, en systematisk kartläggning av befintlig forskning och en samhällsekonomisk analys
(Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad)
2023 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Utvärdering av drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter: En analys av nuvarande praxis och möjliga förändringar
(Luleå tekniska universitet)
2023 Markbaserade anläggningar,
Prövning och tillsyn
Stickprovtagning från små avlopp Utsläpp, variabilitet och korrelationer av föroreningar
(Luleå tekniska universitet)
2023 Minireningsverk,
Prövning och tillsyn
Vägledning för prövning av små avlopp
(Havs- och vattenmyndigheten)
2019 Prövning och tillsyn
Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll (Faktablad 8147)
(Naturvårdsverket)
2003 Prövning och tillsyn
Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)
(Havs- och vattenmyndigheten)
2016 Prövning och tillsyn
Juridiken kring vatten och avlopp
(Havs- och vattenmyndigheten)
2015 Prövning och tillsyn
Planera för avlopp (Faktablad 1)
(Naturvårdsverket)
2006 Prövning och tillsyn
Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta för små avloppsanläggningar (Faktablad 2)
(Naturvårdsverket)
2006 Prövning och tillsyn
Tilloppsledningar slamavskiljare fördelningsbrunnar (Faktablad 3)
(Naturvårdsverket)
2006 Prövning och tillsyn
Infiltrationsanläggningar (Faktablad 4)
(Naturvårdsverket)
2006 Prövning och tillsyn
Markbädd (Faktablad 5)
(Naturvårdsverket)
2006 Prövning och tillsyn
Skötsel av avloppsanläggning (Faktablad 6)
(Naturvårdsverket)
2006 Prövning och tillsyn
Rening av hushållsspillvatten
(Naturvårdsverket)
1991 Markbaserade anläggningar
Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion