Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg, exempel fra vannområde Morsa.

Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Den inledande undersökningen av minireningsverken visade att orsakerna till för låg fosforreduktion var komplex. Orsakerna var ofta knutna till bristande skötsel och fel knutna till installationen. Dessutom blev det klart att det fanns brister i regelverk och på kompetens hos alla berörda parter.

Som en konsekvens av detta togs nya lokala föreskrifter om utsläpp av avloppsvatten från små avlopp. I de kommunala föreskrifterna fastslogs bland annat en mer aktiv tillsyn med besök och provtagning vartannat år. Samtidigt har kommunerna arbetat med förbättrad information till fastighetsägare.

Dessutom har det tagits fram en teknisk vägledning för att öka kompetensen hos såväl kommunala handläggare som hos entreprenörer och leverantörer.

Inom ramen för åtgärdsprogrammet har också genomförts olika FoU-projekt. I dessa projekt har ingått utvärdering av risken för utläckage av fosfor från sedimenterat slam, validering av provtagningsmetoder, utveckling av surrogatparametrar för utsläppskontroll samt undersökningar av anläggningarnas driftsstabilitet.

I sammanfattning:

  • Det är liten risk för utläckage av fosfor från kemiskt slam med nuvarande slamsugningsfrekvens, under förutsättning att tillräcklig kemikaliedosering sker och att pH är optimalt.
  • Det fanns ingen statistisk skillnad mellan stickprover och blandprover.
  • Om turbiditeten i utgående avloppsvatten understiger 10 NTU indikerar det att anläggningens funktion sannolikt är god.
  • En långtidsundersökning av anläggningar i normal drift visade att det kan förväntas relativt stor variation i både belastning och prestanda för denna typ av anläggningar. En hög andel av anläggningarna (15%) mottar mer vatten än de är dimensionerade för. Detta kan härledas till otäta ledningar, påkoppling av takvatten eller att fler personer nyttjar anläggningen än vad den dimensionerades för.
  • En av anledningarna till lägre reningsprestanda är knutet till slamproduktion och slamtömning. Slamproduktionen är proportionell mot kemikaliedoseringen och denna ökades då det i inledande studier visade sig att den låg för lågt. Ökad kemdosering leder till ökad slamproduktion, vilket flera av anläggningstyperna inte är dimensionerade för.
Publicerad: 2018-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion