Yttranden om små avlopp

Hitta på sidan

Vi yttrar oss i remisser och ärenden som rör små avlopp. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

 1. Yttrandedatum: 23 augusti 2021

  Yttrande över förbud att släppa ut avloppsvatten på fastighet i Värmdö kommun

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har förelagts att yttra sig över förbud att släppa ut avloppsvatten på fastighet i Värmdö kommun.

 2. Yttrandedatum: 23 november 2020

  Yttrande över beslut om tillstånd för avloppsanläggning

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har förelagts att yttra sig över beslut om tillstånd för avloppsanläggning på en fastighet i Gnesta kommun. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

 3. Yttrandedatum: 30 april 2019

  Yttrande i mål om tillstånd till vattentoalett med sluten tank på fastigheten i Norrtälje kommun

  Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet och myndighetens inställning till begränsningen att bara tillåta vattentoaletter där den genomsnittliga spolvattenmängden underskrider en liter per spolning samt Mark- och miljödomstolens definition av snålspolande respektive extremt snålspolande toalett.

 4. Yttrandedatum: 5 december 2018

  Yttrande över årlig rapportering för enskilt avlopp

  Havs- och vattenmyndigheten har förelagts att yttra sig över hur ett årligt återkommande föreläggande förhåller sig till skyldigheten att inlämna miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken.

 5. Yttrandedatum: 8 maj 2017

  Yttrande över överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, MMD:s målnummer M 3989-16, MÖDs målnummer 1382-17

  Generellt anser vi att om krav på kvävereduktion ska ställas på avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 10 000 pe bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar.

 6. Yttrandedatum: 2 maj 2017

  Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 597-17

  Vi anser att det inte framkommit uppgifter som visar att det finns skäl att ställa krav på reduktion av kväve från den aktuella anläggningen. Generellt kan sägas att om krav på kvävereduktion ska ställas på små avloppsanläggningar bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten tar inte ställning till de andra kraven i föreläggandet om att åtgärda den bristfälliga avloppsanläggningen eller tidpunkten för att genomföra åtgärderna.

 7. Yttrandedatum: 31 januari 2017

  Yttrande över inrättande av avloppsanläggning för fastighet i Österåker kommun, målnummer M 5060-16

  Ansökan gäller en avloppsanläggning för ett hushåll på en fastighet i Österåker kommun. Vi anser att eftersom området är påverkat av övergödning och små avloppsanläggningar har en betydande påverkan ska ansökningar om tillstånd för minireningsverk med vattentoalett ansluten prövas restriktivt på grund av de följder som kan förväntas vid en generell tillståndsgivning av sådana anläggningar.

 8. Yttrandedatum: 21 december 2016

  Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning på fastigheter i Uddevalla kommun, målnummer M 5911-16

  Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.

 9. Yttrandedatum: 21 december 2016

  Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning på fastighet i Uddevalla kommun, målnummer M 5910-16

  Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.

 10. Yttrandedatum: 21 december 2016

  Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning för sju hushåll på fastighet i Uddevalla kommun, målnummer M 5802-16

  Vi anser att ansökan om inrättande av en avloppsanläggning av typ BAGA Easy för sju fritidsfastigheter ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet, samt krav på resurshushållning och kretslopp.

 11. Yttrandedatum: 16 november 2016

  Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet i Orust kommun, målnummer M 5822-16

  Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga habitat för ag (Cladium marsicus) finns.

 12. Yttrandedatum: 8 juli 2016

  Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10805-15

  Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

 13. Yttrandedatum: 8 juli 2016

  Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10800-15

  Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

 14. Yttrandedatum: 24 februari 2015

  Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastighet i Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

  Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2024-02-19
Sidansvarig: Webbredaktion