Markbaserad rening

En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov

Sammanfattning av rapporten

Merparten av dagens reningsanläggningar för enskilda avlopp är anlagda med någon form av markbaserad rening. Förnyelsetakten för enskilda avlopp är långsam och markbaserad teknik kommer därför att dominera även i framtiden även under överskådlig framtid.

Enskilda avlopp utpekats idag som en stor föroreningskälla vars utsläpp av gödande ämnen till hav och vattendrag måste reduceras. Ett politiskt tryck finns att förbättra enskilda avlopp och under senare år har olika nationella åtgärdsprogram implementerats med varierande fokus, där ibland kretslopp, ibland klimat och ibland havsmiljö varit fokus. För att erhålla verkliga förbättringar krävs att satsningar görs mer långsiktigt och med en helhetssyn, där både recipientskydd, smittskydd och kretslopp samt praktiska ekonomiska aspekter beaktas.

Viktigt är också att samhällets satsningar tar hänsyn till praktiska ekonomiska aspekter framförallt fastighetsägarnas möjligheter att leva upp till miljökrav och myndighets möjligheter att tillse att kraven efterlevs.


Markbaserad teknik är enkel och robust som världen över visat sig fungera väl vad gäller grundläggande skydd för människors hälsa och miljö. Idag märks dock bland representanter för svenska myndigheter en växande osäkerhet kring markbaserad teknik, framförallt kanske huruvida deras potential att uppfylla nya allmänna råd för enskilda avlopp. Detta visar att behovet av kunskap, råd och anvisningar samt en enhetlig värdering av befintliga och framtida markbaserade reningssystem är mycket stor.


Syftet med förstudien är att kartlägga befintlig kunskap och att ge underlag för uppdatering av riktlinjer för byggande, drift och underhåll av anläggningar men också för forskning och annan utveckling av markbaserade reningstekniker. Förstudiens ambition har också varit att ta ett första steg för etablering av ett internordiskt samarbete mellan myndigheter, forskare och andra experter verksamma inom området.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion