Utredning av näringsbelastning och miljöstatus i Bysjön med tillflöden 2011-2012

Projektets syfte är utreda hur stor näringsbelastning är på Bysjön. Målet är att lokalisera punktkällorna och ta fram åtgärdsförslag för att minska näringsbelastningen och därmed säkerställa att Bysjön uppnår God Ekologisk Status.

Sammanfattning av rapporten

Bysjön är en av Eda kommuns artrikaste och bästa fiskesjöar med god tillgång på abborre, gädda och gös. Sjön är utpekad i ”Eda kommuns Naturvårdsstrategi 2010” som en av kommunens viktigaste sjöar både för biologiska aspekter samt för rekreation och turism.

Bysjön är klassad enligt vattendirektivet till God Ekologiskt Status, bedömningen grundar sig huvudsakligen från en vattenkemisk analys från 2008 som utfördes av SLU där bland annat totalfosforhalten uppmättes till 15 μg/l. Kommunen ställer sig dock något tveksam till denna bedömning eftersom sjön tidvis bland annat uppvisat problem med algtillväxt, vilket skulle kunna härledas till de punktkällor som belastar Bysjön med näringsämnen.

För att få bättre underlag för bedömning av miljöbelastningen och därmed få fram underlag för åtgärder har Eda kommun startat upp ett LOVA-projekt för Bysjön.

Projektets syfte är utreda hur stor näringsbelastning är på Bysjön. Målet är att lokalisera punktkällorna och ta fram åtgärdsförslag för att minska näringsbelastningen och därmed säkerställa att Bysjön uppnår God Ekologisk Status. För att detta skall kunna genomföras krävs undersökningar för att identifiera och lokalisera orsakerna till näringsläckagen. Förutom provtagningar i Bysjön, dess tillflöden och utlopp har också en översiktlig inventering av enskilda avlopp genomförts samt en morfologisk sjömätning av Bysjön.

I projektupplägget avsågs också att under 2013 göra en mer fördjupad inventering av enskilda avlopp, att utreda näringsbelastning av Kunttjärn, att inventera jordbruksverksamheter samt att komplettera undersökningarna i Bysjön. Huruvida sådana undersökningar kan genomföras enligt planerna är osäkert beroende på begränsade LOVA-anslag. Eda kommun har via Miljösektionen gett ProVAb uppdraget att sammanställa genomförda undersökningar 2010-2012.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion