Tillsynsoptimering av små avlopp

Syftet med projektet är att få fram ett bra planeringsunderlag för prioritering av tillsynen av små avloppsanläggningar.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

En viktig del i minskningen av närsalter till havet är att se till att små avloppsanläggningar uppfyller dagens lagkrav. Med nuvarande inventerings takt (<200 åtgärdade avlopp/år) i Falkenberg skulle det ta cirka 20 år innan alla anläggningar var åtgärdade. Med hänsyn till detta behövdes en prioriteringsordning för vilka områden som ger mest miljönytta att bedriva tillsyn inom.

I projektet har den befintliga information som finns i kommunens diariesystem, Miljöreda, om avloppsanläggningarna sammanställts och strukturerats. För att säkerställa att denna information hålls uppdaterad har en manual för detta tagits fram, och för att visualisera informationen har ett GIS-skikt skapats. Genom att utföra GIS-analyser av statusen på och frekvensen av avloppsanläggningarna gentemot statusen på vattendragen med avseende på övergödning har en prioriteringsordning för fortsatt tillsyn tagits fram. Denna ordning bygger på att tillsynen prioriteras i områden med mest påverkan på övergödning samt med flest undermåliga avlopp.

Prioriteringsordning bör så långt möjligt eftersträvas att följas men i takt med att inventeringen fortlöper och vattendragens status förändras kan GIS-analyserna och prioriteringsordningen i detta projekt bli inaktuella och behöver göras om. Det viktiga är att tillsynen följer en långsiktig plan som är integrerad med vattenförvaltningsarbetet och dess cykler.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion