Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Syftet med denna undersökning har varit att sammanställa och utvärdera mätdata från ett representativt urval av de minireningsverk som finns på den svenska marknaden idag. Detta för att om möjligt ge beslutande kommunala

myndigheter underlag till en förbättrad prövning och tillsyn.

Sammanfattning av rapporten

Av analysresultaten kan man konstatera att det föreligger stora variationer för alla parametrarna. Variationerna är stora dels om man ser till alla provtagningarna, dels om man jämför de olika minireningsverksmodellerna med varandra. Även inom en del av modellerna återfinns stora variationer i utgående halter för de analyserade parametrarna.

En av slutsatserna från den här undersökningen är att anläggningarna kräver kontinuerlig tillsyn med täta besök av en kunnig person för att man skall kunna erhålla optimerad rening av fastighetens avloppsutsläpp.

En annan slutsats man kan dra av resultaten i undersökningen är att de flesta minireningsverk är dåliga på att reducera innehållet av mikroorganismer i avloppsvatten. För att få en höggradig reduktion av till exempel bakterier behöver minireningsverken kompletteras med ett polersteg eller liknande som är speciellt konstruerat för detta ändamål. Detta krävs för att avloppsanläggningen skall anses uppfylla kravet att inte skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Med tanke på att det finns få resultat från varje anläggningstyp är det svårt att dra några säkra slutsatser om hur varje minireningsverksfabrikat fungerar eller att göra någon statistisk utvärdering modell för modell. Målet i projektet var att ta ut så många prover som möjligt från så många anläggningsmodeller som möjligt. De slutsatser som dras på enskilda fabrikat/modeller får ses i skenet antalet prover som tagits ut totalt.

Den undersökning som presenteras i det här arbetet är utförd på ett mindre antal minireningsverk av varje fabrikat/modell och endast stickprov har tagits ut på utgående vatten. Det stora antalet prover totalt ger dock en indikation på hur minireningsverk fungerar i normal drift.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion