Markretention av fosfor från enskilda avlopp, en systematisk kartläggning av befintlig forskning och en samhällsekonomisk analys

Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad) har sammanställt forskning om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Projektet har resulterat i två rapporter.

I en ny forskningssammanställning har Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad) kartlagt all forskning om markretention av fosfor från enskilda avlopp.

Projektet har resulterat i två rapporter. En vetenskaplig rapport Existing evidence related to soil retention of phosphorus from on-site wastewater treatment systems in boreal and temperate climate zones: a systematic map | Environmental Evidence | Full Text (biomedcentral.com), samt en populärvetenskaplig, Markretention av fosfor från enskilda avlopp.

Sammanfattning av rapporten

Övergödning av sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem. En del av den fosfor som orsakar problemet kommer från enskilda avloppsanläggningar. Frågan är angelägen eftersom markens förmåga att ta hand om fosfor har betydelse för vilka krav man bör ställa på avloppsanläggningarnas kapacitet att rena vatten från fosfor. Formas har gjort en kartläggning av all forskning som tittat på markens förmåga att hålla kvar fosfor från enskilda avlopp på naturlig väg, den så kallade markretentionen.

Efter att ha gått igenom alla studier konstateras att de forskningsresultat som finns inte är tillräckliga för att kunna ta fram vetenskapligt grundade mått på markretentionen, som exempelvis skulle kunna vara vägledande vid kommunernas tillsyn av enskilda avlopp.

Publicerad: 2023-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion