Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar

Redovisning av LOVA-projekten "Metodutveckling för uppföljande besök av nya enskilda avloppsanläggningar" och
"Bra små avlopp med koll på grundvattnet"

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016-2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland. Flera av anläggningarna har besökts upprepade gånger under perioden maj 2016 - oktober 2017.

Fokus har i det ena projektet legat på att utveckla en metod för uppföljning av nyare anläggningar (oavsett teknik) inom 1-2 år efter att de har tagits i drift. I det andra projektet har fokus legat på avståndet till grundvattenytan från spridningsledningarna i en infiltration. Ett antal hjälpmedel testades för att ge en bättre bild av anläggningarnas funktion, såsom kameror, rökpatroner, klucklod och planlaser. Utvärderingen av de nya hjälpmedlen visade att de behövs för att ge en bra bild av anläggningens utformning och funktion. Metodiken för tillsynsbesöket i fält har utvärderats.

Projekten visade på flera olika typer av anmärkningar på de nya anläggningarna, bland annat för kort avstånd till grundvatten, problem med kemfällning, inläckage av ytvatten, för grunt grundvattenrör, oroväckande mängder slam och avvikelser från tillståndet. Slutsatsen är att det finns ett stort behov av att göra uppföljande besök på de nya avloppsanläggningarna och att det i de allra flesta fall är bäst att göra denna typ av kontroll när anläggningarna varit i drift i 1,5-2 år. 

Publicerad: 2017-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion