Minireningsverk i Sverige och Norge

En jämförelse av lagstiftning, tillsyn och drift

Sammanfattning av rapporten

Denna rapport har tagits fram inom Interregprojektet Hav möter Land och är tänkt som en jämförelse mellan hantering av minireningsverk i Sverige respektive Norge ur ett myndighetsperspektiv. Rapporten bygger till större delen på de erfarenheter som gjorts vid tillsyn vid Kungsbacka kommun i Sverige respektive Driftsassistensen i Östfold, Norge.

Ursprungligen var ambitionen att skapa en tillsynsvägledning för minireningsverk. Under projektets gång har dock Sveriges regering gett Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att utreda regelverket. Projektet kan inte föregripa denna process utan har därför inriktat sig mer på att ge ett bra underlag till HaV i deras regeringsuppdrag och att beskriva de erfarenheter som gjorts av lagstiftning och tillsynsresultat i såväl Sverige som Norge.

I Norge ligger inte heller huvudfokus på förändring av lagstiftningen, utan att de olika aktörerna blir medvetna om sitt ansvar och drastiskt ökar sin kompetens för att säkra god installation, brukande och service av anläggningarna.

Att arbeta i ett gränsöverskridande projekt har stora fördelar, inte minst för att det blir tydligt att det finns olika sätt att angripa en liknande problemställning. Det finns mycket inspiration att hämta på andra sidan gränsen. Sverige och Norge har ganska lika förutsättningar vad gäller geografi, klimat med flera fysiska förutsättningar för enskilda avlopp. Däremot finns stora skillnader mellan länderna vad avser regelverk, organisation av tillsynen, antalet minireningsverksfabrikat med mera.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion