Kretsloppsanpassning av små avlopp

I Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälvs kommuner.

Sammanfattning av rapporten

Denna rapport är en kunskapssammanställning och en förstudie för
kretsloppsanpassade små avlopp i kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn,
Stenungsund och Kungälv. Projektet har delfinansierats med LOVA-medel som har beviljats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2009 och 2010.

Regeringen har beslutat om bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet, LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen. LOVA-bidraget ska ges till kommuner och ideella organisationer för att täcka högst 50 procent av kostnaden
för åtgärderna.

Bidraget även ska kunna utnyttjas för planering som krävs för ett
effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder. Det handlar om åtgärder som kräver god lokal kunskap och förankring samtidigt som det också finns en vilja att ställa upp med egna resurser för att nå resultat. I vissa fall kan det även vara lämpligt att flera kommuner och sammanslutningar samarbetar, exempelvis inom ett avrinningsområde.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion