Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

Rapporten sammanfattar resultaten av sju LOVA-projekt som har genomförts under 2019-2020. Syftet med projekten har varit att kommunerna skulle utvärdera sin egen prövningsprocess för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Som en del av utvärderingen har kommunerna utfört tillsyn på nyanlagda anläggningar och tittat på om alla villkor gått att följa upp, om något saknas eller om något behöver formuleras om. För en enhetlig tillsyn så har gemensamma rutiner och checklistor tagit fram.

Projektdeltagarna har även fått möjligheten att testa ny utrustning som inte använts tidigare vid tillsyn. Utrustningen har bidragit med ny kunskap och gett deltagarna insikter om vad som går att kontrollera och vad som inte går att kontrollera och därigenom fundera över vad som är viktigt att säkerställa i tillståndsprocessen.

Projektet har identifierat flera områden där det finns förbättringsmöjligheter, ett område för förbättringar är i ansökningsskedet där det framförallt har identifierats ett behov av mera information och dialog med fastighetsägaren samt att, kommunerna behöver kräva in mer underlag i samband med ansökan. Ett annat område är vilka villkor som är viktiga att ha med i tillståndet och hur de ska formuleras. Ett ytterligare exempel på vad som kan förbättras är att flera av kommunerna uppmärksammat att fotodokumentationen inte gav tillräckligt med information och att de därför behöver ställa tydligare krav på vad som ska dokumenteras.

Kommunerna som deltog i projekten är eniga om att uppföljande besök på nyanlagda avloppsanläggningar är värdefullt utifrån flera perspektiv och att det är något att sträva mot. De uppföljande besöken bör genomföras ca 1-2 år efter anläggningarna anlagts.

Publicerad: 2020-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion