Förslag till system för registrering av uppgifter om små avlopp

Projektets mål har varit att ta fram en nationell systematik för registrering av uppgifter om små avlopp som skapar förbättrade möjligheter till insamling av tillförlitliga data om små avlopp.

Sammanfattning av rapporten

Registrering möjliggör till exempel regionala och nationella belastningsberäkningar samt en effektiv riskbaserad tillsynsplanering för små avlopp vilket på sikt bedöms kunna förenkla miljökontorens arbete med små avlopp. Projektet har utrett behov och förutsättningar och föreslår ett system för registrering och överföring av uppgifter samt ett riskklassningsverktyg för små avlopp. Informationsinhämtning, test och förankring av förslaget har skett genom workshops och enskilda möten med ett stort antal olika aktörer. Kommuner, leverantörer av ärendehanteringssystem, användarföreningar, statliga myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenmyndigheterna, samt representanter från SMED har deltagit i projektet. Projektet har inhämtat erfarenheter från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och SKL. Projektet har även utrett förutsättningar för hur ett införande av förslaget skulle kunna komma till stånd.

Publicerad: 2018-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion