Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning

Rapporten är en redovisning av projektet ”Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner - en kunskapssammanställning”.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att samla den kunskap som finns och den forskning som pågår relaterad till läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner i Sverige och internationellt, för att identifiera prioriterade frågeställningar framåt. Projektet syftade även till att beskriva hur behandling av avloppsfraktioner från källsorterande avloppssystem (urin, klosettvatten och latrin) påverkar halterna av läkemedelsrester i slutprodukten. Resultatet bygger på insamlad och sammanställd data och information från studier inom området.

Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner är ett komplext område där flera kunskapsluckor finns och där mer forskning behövs. Sammanställningen bidrar till en översiktlig bild av hur det kan se ut, vilken kunskap som finns inom området och till en prioritering av framtida forskning.

Projektet har genomförts av RISE Jordbruk och livsmedel och finansierats genom anslag 1:11 åtgärder för havs- och vattenmiljö från Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2019-02-18
Sidansvarig: Webbredaktion