Stickprovtagning från små avlopp

Utsläpp, variabilitet och korrelationer av föroreningar.

Sammanfattning av rapporten

Vid funktionskontroll kan provtagning av utgående vatten utföras när anläggningen har ett definierat utlopp. För större avloppsanläggningar tas ofta blandprov ut under en längre tid för att få ett rättvisande resultat. För små avloppsanläggningar är det inte en ekonomiskt försvarbar metod utan stickprovtagning används istället. För att bedöma reningseffektiviteten av en avloppsanläggning är det viktigt att ta ut ett representativt prov. Vid tidigare provtagningar visades att mätresultat från prover från samma anläggning varierade i olika grad. I del 1 av denna studie var de specifika frågeställningar som undersöktes närmare:

  • Påverkas stickprovet av säsongsvariationer dvs. temperatur?
  • Påverkas stickprovet av vilken typ av reningsteknik anläggningen har?
  • Hur kan stickprovtagning användas för indikativ kontroll?
  • Vilka parametrar är mest lämpade för indikativ kontroll?

För att bedöma funktionen av de små anläggningarna i relation till anläggningstyp, belastning, ålder och klimat/väderförhållanden gjordes det i del 2 en statistisk utvärdering av halter som uppmätts i utgående vatten från olika typer av anläggningar i tio tidigare studier från Sverige och Finland. För del 2 var frågeställningarna:

  • Hur höga är halterna i utgående vattnet i jämförelse med riktvärden?
  • Hur påverkas halterna i utgående vattnet av anläggningstyp?
  • Påverkas utgående halterna av anläggningens ålder, belastning och väderförhållanden?
Publicerad: 2023-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion