Slutrapport av projekten: Fosforfällor för små avlopp - hur länge fungerar de? och Bakterieutsläpp från små avlopp

Denna rapport sammanfattar resultaten från två projekt som genomfördes vid Luleå tekniska universitet (LTU) mellan våren 2015 och januari 2017. Projekten Fosforfällor för små avlopp – hur länge fungerar de? (1236-15) och Bakterieutsläpp från små avlopp (1240-15) leddes av Inga Herrmann och Annelie Hedström och finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Sammanfattning av rapporten

Små avloppsanläggningar används i första hand för enstaka fastigheter eller en mindre grupp av hus för att rena avloppsvatten där det inte finns ett verksamhetsområde för kommunalt VA.

Beroende på skyddsnivå har reningskraven varierat. I områden som klassificerats som hög skyddsnivå har på många ställen fosforfällor krävts, och minst 90 procent fosforrening har varit ett riktmärke för reningsnivån.

I första hand har både systemlösningar och lagstiftning för små avlopp utvecklats utifrån ett miljöskyddsperspektiv. Däremot kan hälsoperspektivet vara minst lika viktigt, särskilt om bebyggelsen med enskilda avlopp är förhållandevis tät, dricksvattenförsörjningen tillgodoses med enskilda brunnar och/eller utloppet från anläggningen
går ut i en liten recipient med låg vattenomsättning. Särskilt viktigt är hälsoperspektivet om recipienten har betydande värde för rekreation, till exempel för bad och fiske.

Fosforfilter har föreslagits som en bra lösning för att få hög fosforreduktion och för att påtagligt reducera bakterier om det filtermaterial som används är alkaliskt och resulterar i en betydande pH-höjning (Jenssen, Krogstad et al., 2010; Nilsson, Renman et al., 2013). Dock är kunskapen begränsad när det gäller filtrens funktion över tid. I Sverige rekommenderas det ofta att man ska byta filtermaterial vartannat år för att kunna få hög fosforrening. Dock är det vetenskapliga underlaget för denna rekommendation begränsat. När det gäller bakteriereduktion i små avloppsanläggningar är kunskapen också bristfällig.

Syftet med denna studie var att undersöka hur effektivt fosforfilter avskiljer fosfor från avloppsvatten i relation till den hydrauliska belastningen och användningstiden genom att provta och utvärdera fosforfällor i drift. Ett annat syfte var att undersöka förekomsten av bakterier i utgående vatten från markbäddar och fosforfilter och utvärdera resultaten i förhållande till anläggningarnas och filtrens belastning och
drifttid.

Målen med projekten har varit dels att med större kunskap om
fosforfiltrens funktion i fält kunna ge vägledning om bytesintervall för filtermaterial för att säkerställa god fosforrening, dels att resultaten ska kunna underlätta framtida bedömningar av avloppsanläggningar vid tillståndsprövning där särskilt hälsoperspektiv behöver beaktas.

Publicerad: 2017-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion