Slutbesiktning av enskilda avlopp

Rutin med stora risker

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

I denna rapport kommer jag att utifrån ett beskrivet fall att resonera kring vilket skadeståndsansvar en kommunal miljönämnd kan dra på sig genom att göra sådana slutbesiktningar som regleras i 18 § 1 st. förordningen om miljö-farlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Jag vill poängtera att jag inte är expert på skadeståndsrätt, medan jag relativt väl känner reglerna i miljöbalken.

Rapporten ska läsas utifrån dessa förutsättningar. Resonemanget grundas främst på kommentaren till skadeståndslagen samt däri refererade rättsfall. Författaren gör inga anspråk på att ha belyst alla frågor eller ha analyserat alla tänkbara situationer, utan rapporten ska ses som en första vägledning. Det är alltid den beslutade kommunen som har ansvaret för att myndighets-utövning sker inom lagens råmärken. Författaren, Ekolagen Miljöjuridik AB samt Kunskapscentrum små avlopp friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av denna rapport, men det är en förhoppning att den ska bringa viss klarhet.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion