Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment

Övergödning är ett utbrett miljöproblem (nationellt och internationellt) som i förlängningen kan orsaka skador i form av bland annat minskad biologisk mångfald.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Övergödning är ett utbrett miljöproblem (nationellt och internationellt) som i förlängningen kan orsaka skador i form av bland annat minskad biologisk mångfald, minskade rekreationsvärden och försämrade livsmedels- och dricksvattensproduktionsmöjligheter.

I Sverige är Östersjön en speciell angelägenhet och fosfor har pekats ut som det viktigaste bidraget till övergödning i stora delar av Östersjön. Av de olika bidragen av fosfor till Östersjön anses enskilda avlopp stå för drygt 10 %. Det relativt sett stora bidraget från enskilda avlopp har gjort att tuffare regelverk har införts som kräver mellan 70-90 % fosforavskiljning. De ökade kraven har inneburit att lämpligheten att använd konventionella markbaserade reningstekniker (infiltrationer och markbäddar) har ifrågasatts.

Förbättrad fosforreningsteknik har utvecklats och krav på sådan teknik har blivit vanligare. Det har dock varit svårt att uppskatta den miljömässiga nyttan med att införa förbättrade fosforreningstekniker eftersom kunskapen om fosforfastläggning i konventionella markbaserade reningstekniker (både i absoluta termer och ur mekanistisk synvinkel) är begränsad. Dessutom har eventuella risker för negativa miljöeffekter (på grund av exempelvis ökad energi- och resursförbrukning) i samband med införande av förbättrad fosforreningsteknik aldrig utvärderats ordentligt.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion