Metodutveckling för effektiv slutinspektion

I detta LOVA-projekt undersökte Örebro kommun med stöd av RISE hur processen tillståndsgivning små avlopp och efterföljande slutinspektion kunde förbättras. Slutinspektion sker i Örebro ca 6 månader efter att kontrollrapport och fotodokumentation av den inrättade avloppsanläggningen inkommit till myndigheten.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

I Örebro kommun utförs i dagsläget en så kallad slutinspektion när en avloppsanläggning är inrättad och kontrollrapport och fotodokumentation har inkommit från entreprenör och verksamhetsutövare. Syftet med slutinspektionen är att säkerställa att anläggningen följer det tillstånd som getts. Rutinen som funnits för hur slutinspektioner ska gå till, vilka delar som ska kontrolleras och hur, har varit ofullständig. För såväl markbaserade avloppssystem som avloppssystem med minireningsverk visar tidigare studier att anläggningarna inte alltid fungerar som avsett. I detta projekt slutinspekterades 57 markbaserade anläggningar och 50 minireningsverk med målet att utvärdera metoder och instrument som använts till slutinspektionen. Ett annat mål med projektet har varit att dokumentera brister under slutinspektionerna. Utifrån detta var ytterligare ett mål att ta fram ett underlag som förbättrar slutinspektionerna och tillståndsprocessen och som underlättar uppföljning av tillstånd.

Till grund för de metoder och instrument som testades i projektets slutinspektioner låg en sammanställning av vilka metoder och instrument som kan används vid kontroller och tillsyn av små avlopp. Mätning av vattennivå i luftningsrör konstaterades vara ett enkelt sätt att få en indikation på om anläggningens status behöver undersökas vidare. Om det finns mer vatten i luftningsrören än bara lite fukt i botten är filmning med rörkamera i luftningsrören och spridarledarna ett bra komplement. Mätningar med rökpatron och mätning och jämförelse av djupet hos fördelningsbrunnen med djupet hos spridarledningen rekommenderas inte som standard i nuläget men kan användas när det finns tecken på problem. Bland de mätningar som ingick i projektet, men som inte ansågs vara prioriterade att ha med i slutinspektioner som standard, var test av ventilation med hjälp av rökpatron, att mäta pH och temperatur i minireningsverk och slamavskiljare, att mäta och jämföra djupet hos fördelningsbrunnen med djupet hos spridarledningen hos markbaserade anläggningar och bäddar för efterpolering samt att mäta grundvattennivå i fält.

Några av rapportens förslag till förbättringar av kontrollrapport och fotodokumentation:

  • olika kontrollrapporter för markbaserade anläggningar och minireningsverk
  • förtydligande av anvisningar om fotodokumentationen till fastighetsägaren och interna rutiner för bedömning av fotodokumentationen
  • fotodokumentation med måttband som tydligt visar storleken på markbaserade anläggningar
  • fotodokumentation på förfällningsenheter och fosforfällor samt fotodokumentation som visar om nya ledningar har anslutits.
  • förtydligande av vilken anordning serviceavtalet gäller (minireningsverk, förfällningsenheter eller fosforfällor)
  • krav på redovisning av underlag för bedömning av filtermaterial i markbaserade anläggningar.

Vad gäller förbättring av tillståndsprocessen föreslår rapporten att

  • villkorsformuleringar i tillstånd ses över
  • krav på underlag om grundvatten och service förtydligas
  • information om hur villkoren följs upp ges till den sökande
Publicerad: 2022-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion