Kväve och fosfor till Göta älv inom Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun har beviljats LOVA-bidrag för att inventera befintliga utsläpp av näringsämnen till vattendrag och prioritera åtgärder för att minska utsläppen. Projektet är ett steg i arbetet med att minska näringstillförseln till
Västerhavet och samtidigt förbättra vattenkvalitén i sjöar och vattendrag inom kommunen.

Sammanfattning av rapporten

EU har pekat ut vattnet som en av de viktigaste frågorna för Europas framtid. Med anledning härav har ett s k vattendirektiv antagits för EU-länderna som gäller sedan år 2000. Vattendirektivet ställer stora krav på medlemsländerna att vårda sina vatten bättre för att inte framtida generationer ska få sänkt levnadsstandard.

I Sverige har nyligen en särskild havs- och vattenmyndighet inrättats och i olika delar av landet finns regionala vattenmyndigheter. Lilla Edet tillhör härvid Vattenmyndigheten för Västerhavet. För Västerhavets vattendistrikt, som sträcker sig från norra Skåne till Enningdalsälven vid
norska gränsen, har en särskild förvaltningsplan antagits för åren 2009-2015. I denna har en klassificering gjorts av alla vatten inom detta område med en målsättning att alla vatten ska uppnå en god eller hög ekologisk status till år 2015 eller i vissa fall till år 2021. Detta kommer
bland annat att ställa stora krav på kommunernas planering och sanering av avloppsutsläpp.

Lilla Edets kommun har beviljats s k LOVA-bidrag (bidrag till lokala vattenvårdsprojekt) för att inventera befintliga utsläpp av näringsämnen till vattendrag och prioritera åtgärder för att minska utsläppen. Projektet är ett steg i arbetet med att minska näringstillförseln till Västerhavet och samtidigt förbättra vattenkvalitén i sjöar och vattendrag inom kommunen. Ett fortsatt arbete med att åtgärda och minska nuvarande utsläpp kommer att bli nödvändigt under flera år framåt. Det är härvid viktigt att prioritera åtgärder som både är kostnadseffektiva och ger goda miljöeffekter. Denna utredning avser att ge vägledning i dessa avseenden.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion