Spillvattenflöden från hushåll med enskilt
avlopp och kompakt reningsteknik

I denna rapport presenteras resultaten från en undersökning av flöden till minireningsverk.

Ladda ner dokument

Rapporten visar att det finns tydliga indikationer på att hushållens vattenanvändning i Sverige har reducerats och att schablonvärdet för spillvattenflöden till enskilda avloppsanläggningar som är fastställt till 170 l/p/d i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) kan vara i överkant, sett till dagens förhållanden.

Publicerad: 2022-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion